ÚvodO školePedagógoviaŽiaciKrúžkyŠKDProjektyObedyMozaikaKedy zvoníFotogalériaZábava
Podpora
Správy
Predmety

Kultúrne poukazy

 

Ciele a zámery programu Kultúrne poukazy 2008

Grantový program Kultúrne poukazy je určený pre žiakov základných škôl, pre študentov stredných škôl a pre pedagogických pracovníkov týchto škôl zamestnaných na plný úväzok, ktorým sa umožní vstup do divadiel, múzeí, galérií, knižníc a niektorých ďalších kultúrnych inštitúcií realizujúcich kultúrne podujatia a aktivity pre deti a mládež prostredníctvom štátom dotovaných kultúrnych poukazov.

Ciele programu Kultúrne poukazy 2008 vychádzajú z aktuálneho stavu kultúry na Slovensku pričom zohľadňujú legislatívnu, inštitucionálnu, ako aj ekonomickú situáciu. Sú to tieto ciele:

• podpora vzťahu detí a mládeže a ich pedagógov ku kultúrnym hodnotám,

• vytvorenie podmienok pre aktívnu účasť kultúrnych inštitúcií vo výchove a vzdelávaní školskej mládeže,

• podpora konkurencie medzi kultúrnymi inštitúciami s cieľom zvýšenia kvality ich činnosti,

• podpora adresnosti a prehľadnosti štátnej dotácie kultúrnym inštitúciám na základe reálneho záujmu občanov
o ich služby (nie na základe individuálneho posúdenia úradníkov a rôznych komisií),

• prehľad záujmu detí a mládeže o kultúru a monitorovanie návštevnosti kultúrnych inštitúcií touto vekovou
kategóriou.

 
1. Čo je kultúrny poukaz?

Kultúrny poukaz je finančný poukaz v hodnote 150 Sk, ktorý platí jeden kalendárny rok. Kultúrny poukaz predstavuje osobitný ročný príspevok štátu na konkrétny rok pre žiaka a pedagóga zamestnaného na plný pracovný úväzok základnej školy alebo strednej školy, ktorý môže využiť na návštevu kultúrnych podujatí a aktivít. Môže ho použiť
na uhradenie vstupného napr. v divadlách, galériách, múzeách, kultúrnych strediskách alebo na uhradenie iných účastníckych poplatkov a služieb (napr. zaplatenie zápisného do knižnice).

Kultúrne poukazy sa budú distribuovať prostredníctvom základných a stredných škôl. Žiak a pedagogický zamestnanec ich získa len vtedy, ak sa škola prostredníctvom svojho zriaďovateľa zaregistruje do programu a zriaďovateľ školy predloží na MK SR v stanovenom termíne žiadosť o registráciu do grantového systému MK SR v roku 2008 v programe Kultúrne poukazy 2008 v rámci grantového programu 9.1 - Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl ku kultúrnym hodnotám - zriaďovatelia škôl.


2. Ako možno kultúrny poukaz použiť?

Každý žiak a pedagóg školy, ktorá je zapojená do programu Kultúrne poukazy 2008, dostane jeden blok kultúrnych poukazov v hodnote 150 Sk, zložený zo šiestich kultúrnych poukazov, každý v hodnote 25 Sk.

Kultúrna inštitúcia umožní žiakom a pedagógom na zaplatenie vstupného príp. iného účastníckeho poplatku použiť ľubovoľný počet kultúrnych poukazov prináležiacich konkrétnemu žiakovi alebo pedagógovi podľa výšky uhrádzanej sumy.

Päť zo šiestich poukazov môže žiak alebo pedagóg použiť na ľubovoľné kultúrne podujatie okrem filmového predstavenia.

Jeden zo šiestich poukazov môže žiak alebo pedagóg použiť na filmové predstavenie alebo iné ľubovoľné kultúrne podujatie. Takýto poukaz je od ostatných poukazov farebne odlíšený a má špecifický kód.
Pri realizácii premietania filmových predstavení môže kultúrna inštitúcia prijať a do systému nahlasovať len spomínaný typ poukazu.


3. Kto je majiteľom kultúrneho poukazu?

Kultúrny poukaz dostane konkrétny žiak alebo pedagóg zamestnaný na plný pracovný úväzok základnej alebo strednej školy na svoje meno, a tým sa stáva jeho majiteľom.

Kultúrne poukazy sú určené žiakom a pedagógom a tí rozhodujú o účele ich použitia.

Každý kultúrny poukaz má jedinečné číslo, na základe ktorého je identifikovateľný a obsahuje identifikačné údaje školy a žiaka alebo pedagóga. Kultúrny poukaz je neprenosný. Vo chvíli, keď žiak alebo pedagóg použije poukaz
na zaplatenie vstupného alebo iného účastníckeho poplatku, majiteľom poukazu stáva sa kultúrna inštitúcia.


4. Kto môže požiadať o vydanie kultúrneho poukazu?

Zriaďovateľ školy môže na základe žiadosti o registráciu do grantového systému MK SR v roku 2008 v programe Kultúrne poukazy 2008 prihlásiť základnú alebo strednú školu do programu. Po predložení žiadosti na MK SR zriaďovateľom a jej schválení ministrom kultúry SR bude žiadateľ zaradený do programu a MK SR zabezpečí distribúciu kultúrnych poukazov na školy.


5. Kto vydáva kultúrny poukaz žiakom?

Žiakom a učiteľom vydáva kultúrny poukaz príslušná základná alebo stredná škola podľa jednotného vzoru určeného MK SR. Vzor kultúrneho poukazu nájdete TU.

O vydaní kultúrnych poukazov si vedie škola evidenciu (škola si vedie jednoduché záznamy napr. komu boli/neboli vydané kultúrne poukazy alebo vedie evidenciu o súhlase rodičov o poskytnutí konkrétneho počtu poukazov
na organizované podujatie zo školy atď.).


6. Kde je možné použiť kultúrny poukaz?

Kultúrne poukazy môžu žiaci a pedagógovia uplatniť v rôznych kultúrnych inštitúciách, ktoré sa zapoja do tohto programu a budú poskytovať kultúrne služby. Sú to:

1/ Kultúrne inštitúcie v pôsobnosti obcí (mestské divadlá, mestské knižnice, mestské kultúrne strediská, mestské múzeá a pod.),

2/ Kultúrne inštitúcie v pôsobnosti VÚC (divadlá, bábkové divadlá, štúdiá tanca, galérie, múzeá, hvezdárne, osvetové strediská, knižnice a pod.),

3/ Štátne inštitúcie, kde zriaďovateľom je ministerstvo kultúry SR (Divadelný ústav Bratislava (ďalej len „BA“), Divadlo Nová scéna BA, Hudobné centrum BA, Literárne informačné centrum BA, Maďarský umelecký súbor Mladé srdcia – Ifjú Szívek BA, Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana BA, Múzeum SNP Banská Bystrica, Národné osvetové centrum BA, Slovenská filharmónia BA, Slovenská knižnica pre nevidiacich Levoča, Slovenská národná galéria BA, Slovenská národná knižnica Martin, Slovenská ústredná hvezdáreň Komárno, Slovenské centrum dizajnu BA, Slovenské národné divadlo BA, Slovenské národné múzeum BA, Slovenské technické múzeum Košice, Slovenský filmový ústav, Slovenský ľudový umelecký kolektív BA - SĽUK, Štátna filharmónia Košice, Štátna opera Banská Bystrica, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Štátna vedecká knižnica v Prešove, Štátne divadlo Košice, Štátny komorný orchester Žilina, Umelecký súbor Lúčnica, Univerzitná knižnica v Bratislave, Ústredie ľudovej umeleckej tvorby BA - ÚĽUV),

4/ Neštátne kultúrne inštitúcie – súkromné divadlá, galérie, múzeá, taktiež združenia, organizácie, právnické a fyzické osoby poskytujúce kultúrne podujatia alebo služby a pod.


7. Aká je dĺžka platnosti kultúrnych poukazov?

Kultúrne poukazy sú platné jeden kalendárny rok. Vzhľadom na nutnosť včasného nahlásenia všetkých poukazov vyzbieraných kultúrnymi inštitúciami počas roka 2008 a na spracovanie údajov v systéme môžu žiaci a pedagógovia použiť kultúrne poukazy do 16. 11. 2008.

Na kultúrne podujatia, ktoré sa uskutočnia v mesiacoch november a december 2008, môžu kultúrne inštitúcie vyberať poukazy vopred.
 

8.  Kultúrne inštitúcie prijímajúce KP v Liptovskom Mikuláši

Zoznam kultúrnych inštitúcií

<<< informácie boli prevzaté a upravené zo stránky www.kulturnepoukazy.sk >>>
 

Späť na projekty