ÚvodO školePedagógoviaSuplovanieRozvrh hodínŠKDProjektyObedyMozaikaKedy zvoníFotogalériaZábava
Podpora
Správy
Predmety
Zmluvy, práca
Rada školy
Žiacka školská rada
Výchovné poradenstvo
OZ - 2% dane
Dokumenty
IŽK
Kalendár
Špeciálny ped.
Rada rodičov
Sociálny ped.
Asistenti učiteľa

Obedy

Vedúca VŠJ

p. Jana Orlejová (VŠJ Demänovská ulica)
tel.: 044/5549252, 0911864004
e-mail: obedy.zsdemlm@gmail.com

p. Jana Orlejová (VŠJ Demänová)
tel.: 0911864004 (ZŠ Demänová), 0911597025 (MŠ Demänová)
e-mail: obedy.zsdemlm@gmail.com

č.ú. IBAN  SK28 5600 0000 0081 0951 9005

-------------------------------------------------------------

38 - Jedálny lístok od 10. 6. 2024 do 14. 6. 2024 (ZŠ a MŠ) (dokumenty)

TIP: Jedálny lístok na aktuálny týždeň (10. 6. 2024 - 14. 6. 2024)
(dokument pdf - najmä pre mobilné zariadenia) nájdete tu:
->>> MŠ, ZŠ Demänová <<<-
->>> ZŠ <<<-

Jedálny lístok na nasledujúci týždeň (17. 6. 2024 - 21. 6. 2024)
(dokument pdf - najmä pre mobilné zariadenia) nájdete tu:
->>> MŠ, ZŠ Demänová <<<-
->>> ZŠ <<<-

Jedálny lístok (neplatí pre elokované pracovisko) nájdete aj v EduPage.
Zmena jedálneho lístka vyhradená!

--------------------------------------------------------------------------

Vážení rodičia, od 1. 5. 2023 majú žiaci nárok na dotáciu na stravu. Triedni učitelia rozdajú žiakom žiadosti a informácie pre rodičov. Žiadosť o poskytnutie dotácie je potrebné vyplniť a odovzdať triednemu učiteľovi čo najskôr. Ak sa vaše dieťa nestravuje (nebolo prihlásené na stravu) a od 1. 5. 2023 chce využiť túto možnosť je potrebné okrem žiadosti vyplniť aj zápisný lístok a prísť si zakúpiť čip. Rodičia, ktorých deti sa stravujú v školskej jedálni vyplňujú len žiadosť.

--------------------------------------------------------------------

OZNAM - Zmena platieb od 1. 1. 2023 (stravné)

Oznamujeme Vám, že na základe VZN č. 8/2022 Mesta Liptovský Mikuláš, schváleného dňa 12.12.2022 dochádza od 1. januára 2023 k zvýšeniu stravného.

Platby za stravné za mesiac január 2023 je potrebné uhradiť do 20. decembra 2022 na účet školskej jedálne číslo:
SK28 5600 0000 0081 0951 9005 vo výške:

I. stupeň: 44 €
II. stupeň: 48 €
MŠ: 52 €

Tieto sumy sú vypočítané za 20 pracovných dní. Platby na nasledujúce mesiace sa uhrádzajú mesiac vopred (v decembri na január, v januári na február, ...). Prosím nezabudnite si zmeniť trvalý príkaz.

Ceny stravného – obed + réžia:
1.stupeň: 1 obed = 1,70 + 0,50 = 2,20 €
2.stupeň: 1 obed = 1,90 + 0,50 = 2,40 €
MŠ: 1 obed = 2,10 + 0,50 = 2,60 €
Dospelí: 1 obed = 2,40 + 2,90 = 5,30 €

Dotácia od štátu: 1,30 €
Doplatok rodiča pri dotácií:
1. Stupeň (1. - 4. ročníka) : 0,90 €/ 1 obed
2. Stupeň (5. – 9. ročníka) : 1,10 €/ 1 obed

Prosíme o zodpovedné odhlasovanie stravy. Stravu môžete odhlásiť na t.č. 0911 864 004, alebo cez www.strava.cz.

----------------------------------------------------------------------

Odhlasovanie stravy

Možnosti odhlasovania zo stravy (MŠ Demänová):
• Telefonicky na tel. č.: 0911597025 (do 6:25 hod.)
• osobne vo VŠJ: do 14:00 hod.

Možnosti odhlasovania zo stravy (ZŠ Demänová):
• Telefonicky na tel. č.: 0911864004 (do 06:30 hod.)
• e-mailom: obedy.zsdemlm@gmail.com
• osobne vo VŠJ: do 14:00 hod.

Možnosti odhlasovania zo stravy (ZŠ Demänovská I. a II. st. ZŠ):
1. Telefonicky na tel. č.: 044/5549252, 0911864004 (do 06:30 hod.)
2. e-mailom: obedy.zsdemlm@gmail.com
3. www.strava.cz: do 14:00 hod.
4. na objed. boxe: do 14:00 hod.
5. osobne vo VŠJ: do 14:00 hod.

Ak niekto nemá záujem o stravovanie od začiatku ďalšieho mesiaca
(napr. pre nemoc) a má peniaze na konte, je potrebné sa odhlásiť!
---------------------------------------------------------------------------- 

Šk. rok 2021/2022

Od 1.8.2021 platí nové všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2021/VZN  o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach.

Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši pre všetky vekové kategórie detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš určuje výšku príspevku, ktorý uhrádza zákonný zástupca na stravovanie v školskej jedálni a výdajnej jedálni v 2. finančnom pásme.

Mesto Liptovský Mikuláš – zriaďovateľ určuje výšku príspevku na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni v čiastke 0,10 € na jedno jedlo.

Výška príspevku, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok na režijné náklady spolu za jedno jedlo ku dňu 1.8.2021 je nasledovný:

Platba za stravovanie sa uhrádza mesiac vopred do 20. dňa na nasledujúci mesiac trvalým príkazom alebo vkladom na účet:

Plošné poskytovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom JE UKONČENÉ !

Okruh oprávnených detí na poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom:

·         Dieťa v hmotnej núdzi, v životnom minime (doklad z UPSVaR)

·         Dieťa bez daňového bonusu (čestné vyhlásenie v prílohe)

Viac informácií v prílohe: „Dotácia 2021“ (pdf)

V prílohe sa nachádzajú aj zápisné lístky pre MŠ a ZŠ, a čestné vyhlásenia.

Preplatok finančných prostriedkov zostáva na konte stravníka počas celého obdobia stravovania a prenáša sa automaticky cez kalendárny aj školský rok. O vrátenie preplatku môže zákonný zástupca požiadať písomne.

Čipy pre žiakov ZŠ je možné zakúpiť u vedúcej školskej jedálne v hodnote 6,50 €, pri strate alebo poškodení je nutné zakúpenie čipu znova. Po skončení školskej dochádzky alebo zmeny školy, budú pri odovzdaní čipu stravníkovi vrátené peniaze.

Odhlásenie zo stravy je potrebné oznámiť deň vopred, najneskôr do 14:00 hodiny. V prípade, že dieťa ochorie v noci, je možnosť odhlásenie stravy do 6:30 ráno v daný deň iba telefonicky.

Prílohy (dokumenty):

05 - Čestné vyhlásenie strava 5 ročné deti.pdf

06 - Čestné vyhlásenie - neuplatnenie nároku.pdf (Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti)

07 - Žiadosť o vyradenie dieťaťa zo zoznamu detí na dotáciu na stravu.pdf

--------------------------------------------------------------------

Žiaci, ktorých rodičia nestihnú odhlásiť zo stravy alebo ktorým sa počas výchovno-vzdelávacieho procesu zhorší zdravotný stav, majú nárok na odobratie stravy.
Strava sa bude vydávať do jednorázových obalov, za ktorý si zákonný zástupca alebo žiak zaplatí 0,40 €.
Výdaj stravy do obedárov nebude možný z dôvodu bezpečnostných opatrení ochorenia COVID -19.
Výdaj bude v čase od 11:00 do 11:15 hod. zo zadnej strany budovy (jedálne) pri dodržiavaní prísnych bezpečnostných opatrení.
Vedúca VŠJ

---------------------------------------------------------------------------

 Na stiahnutie (pre nových stravníkov)

/PDF/ Prihláška na stravovanie

/PDF/ Prihláška na internet
(objednávka a odhlasovanie stravného)

/PDF/ Súhlas s používaním osobných údajov

Pre zobrazenie dokumentov potrebujete mať nainštalovaný prehliadač pdf dokumentov.
Aktuálnu verziu nájdete na stránkach http://get.adobe.com/cz/reader/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznam

Podľa zákona č. 245/2008 môžu stravníci odoberať stravu do obedára len v prvý deň nemoci, ak si stravník alebo jeho zákonný zástupca nestihol včas odhlásiť stravu (obed). Ak u stravníka pokračuje nemoc (napr. týždenné domáce liečenie) je povinný v nasledujúce dni odhlásiť sa zo stravovania.

Upozorňujeme stravníkov, ktorí si odoberú obed do obedára, aby ho skonzumovali do skončenia výdajnej doby t.j. do 13:30 hod. (podľa platných hygienických predpisov). Za obed skonzumovaný po tejto dobe a za problémy, ktoré z toho môžu vyplynúť nezodpovedáme.

---------------------------------------------------------------------------------------------

OZNAM

Podľa prevádzkového poriadku sa obedy do odberných nádob vydávajú
od 11:30 do 12:00 hod.

---------------------------------------------------------------------

Objednávanie (odhlasovanie) stravy prostredníctvom internetu


(pozn. - pre vstup na stránku www.strava.cz kliknite na obrázok)

Systém je možné využívať až po registrácii u vedúcej VŠK.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Objednávanie stravy prostredníctvom internetu
(informačný leták pre rodičov)
 

Pre zobrazenie letáku je potrebné mať nainštalovaný prehliadač pdf dokumentov.
Aktuálnu verziu nájdeš na stránkach: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

--------------------------------------------------------------------------------

Späť