ÚvodO školePedagógoviaSuplovanieRozvrh hodínŠKDProjektyObedyMozaikaKedy zvoníFotogalériaZábava
Podpora
Správy
Predmety
Zmluvy, práca
Rada školy
Žiacka školská rada
Výchovné poradenstvo
OZ - 2% dane
Dokumenty
IŽK
Kalendár
Špeciálny ped.
Rada rodičov
Sociálny ped.
Asistenti učiteľa

Obedy

Vedúca VŠJ

p. Jana Orlejová (VŠJ Demänovská ulica)
tel.: 044/5549252, 0911864004
e-mail: obedy.zsdemlm@gmail.com

p. Jana Orlejová (VŠJ Demänová)
tel.: 0911864004 (ZŠ Demänová), 0911597025 (MŠ Demänová)
e-mail: obedy.zsdemlm@gmail.com

č.ú. IBAN  SK28 5600 0000 0081 0951 9005

13 - Jedálny lístok od 28. 11. 2022 do 2. 12. 2022 (ZŠ a MŠ) (dokumenty)

TIP: Jedálny lístok na aktuálny týždeň (28. 11. 2022 - 2. 12. 2022)
(dokument pdf - najmä pre mobilné zariadenia) nájdete tu:
->>> MŠ <<<-
->>> ZŠ <<<-

Jedálny lístok (neplatí pre elokované pracovisko) nájdete aj v EduPage.
Zmena jedálneho lístka vyhradená!

--------------------------------------------------------------------------

OZNAM - Zmena platieb (stravné)

Od 1. 4. 2022 platí nové všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2022/VZN  o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach.

Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši pre všetky vekové kategórie detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš určuje výšku príspevku, ktorý uhrádza zákonný zástupca na stravovanie v školskej jedálni a výdajnej jedálni.

Mesto Liptovský Mikuláš – zriaďovateľ určuje výšku príspevku na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni v čiastke
0,40 € na jedno jedlo.

Výška príspevku, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok na režijné náklady spolu za jedno jedlo ku dňu 1. 4. 2022 je nasledovný:

Nákup potravín pre školské jedálne je zaradený do 3. finančného pásma:

ZŠ I. stupeň: obed 1,21 € + réžia 0,40 € = 1,61 €

ZŠ II. stupeň: obed 1,30 € + réžia 0,40 € = 1,70 €

MŠ deti od 2 – 6 roku: 0,38 € + 0,90 € + 0,26 € + réžia 0,40 € = 1,94€

Cudzí stravníci: obed 1,41 € + réžia 1,71 € = 3,12 €

Dotácia na stravu je 1,30 € a poskytuje sa len deťom v hmotnej núdzi/životné minimum alebo rodičom, ktorí si neuplatňujú daňový bonus. Týka sa to aj detí, ktoré navštevujú posledný ročník (predškolský) v MŠ a nedovŕšili 6 rokov veku.

Vtedy rodič dopláca:

1. stupeň 0,31 € za 1 obed

2. stupeň 0,40 € za 1 obed

MŠ : 0,64 € za 1 obed

Podmienkou je aby sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu. Ak takéto dieťa, ktoré poberá dotáciu nestihnete odhlásiť zaplatíte plnú sumu obeda.

Platba za stravovanie sa uhrádza mesiac vopred do 20. dňa na nasledujúci mesiac trvalým príkazom alebo vkladom na účet.

Prosíme rodičov aby si zmenili trvalé príkazy a to následovne:

1.   Stupeň : 20 dní x 1,61 € = 32,20 € / mesiac

2.   Stupeň : 20 dní x 1,70 € = 34,00 € / mesiac

Deti MŠ : 20 dní x 1,94 € = 38,80 € / mesiac

----------------------------------------------------------------------

Platby za stravovanie na školský rok 2022/2023

č
. ú. IBAN  SK28 5600 0000 0081 0951 9005

Možnosti odhlasovania zo stravy (MŠ Demänová):
• Telefonicky na tel. č.: 0911597025 (do 6:30 hod.)
• osobne vo VŠJ: do 14:00 hod.

Možnosti odhlasovania zo stravy (ZŠ Demänová):
• Telefonicky na tel. č.: 0911864004 (do 06:30 hod.)
• e-mailom: obedy.zsdemlm@gmail.com
• osobne vo VŠJ: do 14:00 hod.

Možnosti odhlasovania zo stravy (ZŠ Demänovská I. a II. st. ZŠ):
1. Telefonicky na tel. č.: 044/5549252, 0911864004 (do 06:30 hod.)
2. e-mailom: obedy.zsdemlm@gmail.com
3. www.strava.cz: do 14:00 hod.
4. na objed. boxe: do 14:00 hod.
5. osobne vo VŠJ: do 14:00 hod.

Ak niekto nemá záujem o stravovanie od začiatku ďalšieho mesiaca
(napr. pre nemoc) a má peniaze na konte, je potrebné sa odhlásiť!
---------------------------------------------------------------------------- 

Šk. rok 2021/2022

Od 1.8.2021 platí nové všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2021/VZN  o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach.

Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši pre všetky vekové kategórie detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš určuje výšku príspevku, ktorý uhrádza zákonný zástupca na stravovanie v školskej jedálni a výdajnej jedálni v 2. finančnom pásme.

Mesto Liptovský Mikuláš – zriaďovateľ určuje výšku príspevku na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni v čiastke 0,10 € na jedno jedlo.

Výška príspevku, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok na režijné náklady spolu za jedno jedlo ku dňu 1.8.2021 je nasledovný:

Platba za stravovanie sa uhrádza mesiac vopred do 20. dňa na nasledujúci mesiac trvalým príkazom alebo vkladom na účet:

Plošné poskytovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom JE UKONČENÉ !

Okruh oprávnených detí na poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom:

·         Dieťa v hmotnej núdzi, v životnom minime (doklad z UPSVaR)

·         Dieťa bez daňového bonusu (čestné vyhlásenie v prílohe)

Viac informácií v prílohe: „Dotácia 2021“ (pdf)

V prílohe sa nachádzajú aj zápisné lístky pre MŠ a ZŠ, a čestné vyhlásenia.

Preplatok finančných prostriedkov zostáva na konte stravníka počas celého obdobia stravovania a prenáša sa automaticky cez kalendárny aj školský rok. O vrátenie preplatku môže zákonný zástupca požiadať písomne.

Čipy pre žiakov ZŠ je možné zakúpiť u vedúcej školskej jedálne v hodnote 6,50 €, pri strate alebo poškodení je nutné zakúpenie čipu znova. Po skončení školskej dochádzky alebo zmeny školy, budú pri odovzdaní čipu stravníkovi vrátené peniaze.

Odhlásenie zo stravy je potrebné oznámiť deň vopred, najneskôr do 14:00 hodiny. V prípade, že dieťa ochorie v noci, je možnosť odhlásenie stravy do 6:30 ráno v daný deň iba telefonicky.

Prílohy (dokumenty):

05 - Čestné vyhlásenie strava 5 ročné deti.pdf

06 - Čestné vyhlásenie - neuplatnenie nároku.pdf (Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti)

07 - Žiadosť o vyradenie dieťaťa zo zoznamu detí na dotáciu na stravu.pdf

--------------------------------------------------------------------

Žiaci, ktorých rodičia nestihnú odhlásiť zo stravy alebo ktorým sa počas výchovno-vzdelávacieho procesu zhorší zdravotný stav, majú nárok na odobratie stravy.
Strava sa bude vydávať do jednorázových obalov, za ktorý si zákonný zástupca alebo žiak zaplatí 0,40 €.
Výdaj stravy do obedárov nebude možný z dôvodu bezpečnostných opatrení ochorenia COVID -19.
Výdaj bude v čase od 11:00 do 11:15 hod. zo zadnej strany budovy (jedálne) pri dodržiavaní prísnych bezpečnostných opatrení.
Vedúca VŠJ

---------------------------------------------------------------------------

 Na stiahnutie (pre nových stravníkov)

/PDF/ Prihláška na stravovanie

/PDF/ Prihláška na internet
(objednávka a odhlasovanie stravného)

/PDF/ Súhlas s používaním osobných údajov

Pre zobrazenie dokumentov potrebujete mať nainštalovaný prehliadač pdf dokumentov.
Aktuálnu verziu nájdete na stránkach http://get.adobe.com/cz/reader/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznam

Podľa zákona č. 245/2008 môžu stravníci odoberať stravu do obedára len v prvý deň nemoci, ak si stravník alebo jeho zákonný zástupca nestihol včas odhlásiť stravu (obed). Ak u stravníka pokračuje nemoc (napr. týždenné domáce liečenie) je povinný v nasledujúce dni odhlásiť sa zo stravovania.

Upozorňujeme stravníkov, ktorí si odoberú obed do obedára, aby ho skonzumovali do skončenia výdajnej doby t.j. do 13:30 hod. (podľa platných hygienických predpisov). Za obed skonzumovaný po tejto dobe a za problémy, ktoré z toho môžu vyplynúť nezodpovedáme.

---------------------------------------------------------------------------------------------

OZNAM

Podľa prevádzkového poriadku sa obedy do odberných nádob vydávajú
od 11:30 do 12:00 hod.

---------------------------------------------------------------------

Objednávanie (odhlasovanie) stravy prostredníctvom internetu


(pozn. - pre vstup na stránku www.strava.cz kliknite na obrázok)

Systém je možné využívať až po registrácii u vedúcej VŠK.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Objednávanie stravy prostredníctvom internetu
(informačný leták pre rodičov)
 

Pre zobrazenie letáku je potrebné mať nainštalovaný prehliadač pdf dokumentov.
Aktuálnu verziu nájdeš na stránkach: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

--------------------------------------------------------------------------------

Späť