ÚvodO školePedagógoviaSuplovanieRozvrh hodínŠKDProjektyObedyMozaikaKedy zvoníFotogalériaZábava
Podpora
Správy
Predmety
Zmluvy, práca
Rada školy
Žiacka školská rada
Výchovné poradenstvo
OZ - 2% dane
Dokumenty
IŽK
Kalendár
Špeciálny ped.
Rada rodičov
Sociálny ped.
Asistenti učiteľa

Asistenti učiteľa, šk. rok 2023/2024


Podporný tím školy (pdf)


ASISTENTI  UČITEĽA

Mgr. Eva Kmošenová kmosenova.zsdemlm@gmail.com

Bc. Erika Ďurná durna.zsdemlm@gmail.com

Ing. Katarína Nemtušiaková nemtusiakova.zsdemlm@gmail.com

Mgr. Ivana Švedová svedova.zsdemlm@gmail.com

Ing. Alexandra Jurčov jurcova.zsdemlm@gmail.com

Bc. Matej Kubančok kubancok.zsdemlm@gmail.com

Lucia Herbortová herbortova.zsdemlm@gmail.com

 

Kto je asistent učiteľa?

Asistent učiteľa sa podľa požiadaviek učiteľa, vychovávateľa alebo majstra odbornej výchovy podieľa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu materskej školy, základnej školy, školy pre deti s nadaním alebo žiakov s nadaním, špeciálnej školy alebo výchovného programu pre deti a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky najmä utváraním rovnosti príležitostí vo výchove a vzdelávaní, na prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér.

Asistent učiteľa pracuje v tých triedach školy, ktoré navštevuje žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pri výchove a vzdelávaní ktorého vzhľadom na jeho stupeň a mieru postihnutia bez prítomnosti asistenta učiteľa nie je možné garantovať bezpečnosť a ochranu zdravia.

 Práca asistenta učiteľa so žiakmi

Asistent učiteľa pomáha a zabezpečuje žiakovi prekonávať bariéry, je nápomocný pri presune žiaka do učebne, samoobslužných prácach, na vyučovacom procese sa žiakovi individuálne venuje: vysvetľuje mu preberané učivo, pomáha mu pri vypracovaní úloh a rovnako ho usmerňuje pri písaní testov a písomných prác. V písaní sa asistent učiteľa zameriava na prekonávanie ťažkostí s grafomotorikou, vykonáva uvoľňovacie cviky, ktoré sú zamerané na jemnú motoriku.

Asistent učiteľa sa snaží žiakovi vytvoriť pokojnú pracovnú atmosféru, uplatňuje vo vyučovaní multisenzoriálny prístup, pretože žiak postupuje s úpravou učebných osnov a plánov v určených predmetoch. Asistent učiteľa pomáha žiakovi na vyučovaní využívať kompenzačné pomôcky, ako napr.: gramatické prehľady na tabuľkách, gramatické cvičenia na PC. Žiak využíva počítač pri individuálnej výučbe, CD- výukové programy zamerané pre žiakov so ŠVVP, náučné filmy, tabuľky násobenia, matematické a fyzikálne tabuľky, čítacie tabuľky, encyklopédie a taktiež využíva pri práci interaktívnu tabuľu. Asistent učiteľa vytvára doplňovacie diktáty, písomné práce, testy, päťminútovky na PC, pomáha žiakovi s využívaním špeciálnych nástavcov na perá, trojhranným programom.

Vo svojej práci sa asistent učiteľa snaží uplatňovať najmä prosociálny výchovný štýl, pre ktorý sú charakteristické nasledovné výchovné zásady:

  • vytvoriť z triedy výchovné spoločenstvo,
  • prijať dieťa také, aké je a prejaviť voči nemu priateľské city,
  • pripisovať deťom pozitívne vlastnosti, najmä prosociálnosť,
  • formulovať jasné a splniteľné pravidlá hry,
  • na negatívne javy zareagovať pokojným poukázaním na ich dôsledky
  • indukcia- využiť povzbudzovanie ako osvedčený výchovný prostriedok -odmeny a tresty používať opatrne- zapojiť do výchovného procesu aj rodičov.

Asistent učiteľa by mal pomocou adekvátnych výchovných metód motivovať a vychovávať žiakov „zvnútra“, dávať im najavo, že sú jedinečnými osobnosťami, ktoré však nesú zodpovednosť za každé svoje rozhodnutie, skutok či správanie.

Pracovná náplň asistenta učiteľa

Hlavnými činnosťami sú:

1.      Vo výchovno-vzdelávacom procese

·         bezprostredná spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami  školy,

·         uľahčovanie  adaptácie  žiaka so ŠVVP na  prostredie  školy  a pomáhanie  pri prekonávaní  bariér, ktoré plynú zo sociálneho znevýhodnenia žiaka,

·         spoluorganizovanie činnosti žiaka počas výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade  s pokynmi učiteľa,

·         vykonávanie  pedagogického  dozoru  počas  neprítomnosti  učiteľa  a prestojov vo výchovno-vzdelávacom procese zameraného na žiakov so ŠVVP,

·         súčinnosť a pomoc pri príprave učebných pomôcok.

 

2.      Vo voľnočasových aktivitách organizovaných školou:

·        priame vedenie alebo napomáhanie  pri  činnostiach  voľnočasových  aktivít (speváckych,    hudobných, tanečných,  výtvarných,  dramatických  a  iných), 

·       exkurzie,  výlety, 

·       spoločenské aktivity,

·       športové podujatia a pod.

3.  V spolupráci s rodinou:

·         komunikácia s rodičmi (zákonnými zástupcami) žiaka o procese výchovy a  vzdelávania,

·         oboznamovanie sa so zdravotným stavom žiaka  s jeho rodinným prostredím.

4.      V spolupráci s odbornými zamestnancami poradenských zariadení (CPPPaP, CŠPP):

·         metodické usmernenie pri práci so žiakmi so ŠVVP, výber vhodných metód, foriem,  prístupu a pozitívneho pôsobenia na žiakov pri získavaní kompetencií.

 

5.      V  oblasti  vzdelávacích aktivít:

·         účasť  na  vzdelávacích  podujatiach  určených  pre  asistentov učiteľa organizovaných školami alebo inými inštitúciami akreditovanými na  túto  činnosť.

Späť