ÚvodO školePedagógoviaSuplovanieRozvrh hodínŠKDProjektyObedyMozaikaKedy zvoníFotogalériaZábava
Podpora
Správy
Predmety
Zmluvy, práca
Rada školy
Žiacka školská rada
Výchovné poradenstvo
OZ - 2% dane
Dokumenty
IŽK
Kalendár
Špeciálny ped.
Rada rodičov
Sociálny ped.
Asistenti učiteľa

Sociálny pedagóg


KONZULTÁCIE SOCIÁLNEHO PEDAGÓGA
 

„Pokiaľ nie sme súčasťou riešenia, potom sme súčasťou problému.“

Konzultačné hodiny sú každý deň priebežne (potrebné dohodnúť sa vopred mailom alebo telefonicky).

SOCIÁLNA PEDAGOGIČKA:
Mgr. Adriana Majerčíková
Email: majercikova.zsdemlm@gmail.com

Miesto: Pavilón A – (na 1. poschodí vedľa 2.C triedy).

Rady pre rodičov

Moje dieťa berie drogy, čo s tým?

Tínedžer a alkohol

Keď dieťa fajčí

Dieťa v online priestore

Dieťa bez sladkostí
 

Kto je to sociálny pedagóg a ako Vám môže pomôcť?

     Sociálny pedagóg je prvá pomoc na blízku dieťaťa v škole, keď sa objaví problém, jeho diagnostik a v rámci svojich kompetencií aj terapeut a vychovávateľ, tiež mediátor medzi jeho rodičmi a odborníkmi (psychológ, psychiater, pediater…), ale tak isto je jeho úlohou dlhodobým pôsobením predchádzať vznikom takýchto problémov (protidrogová prevencia, voľnočasové aktivity, komunitné sedenia v rámci voľnejších hodín). Rieši mnohé problémy od výchovných ťažkostí, nevhodné správanie v triede, emocionálne a sociálne problémy detí až po delikvenciu.

Sociálny pedagóg pracuje s dieťaťom individuálne aj skupinovo

     Skupinová práca zvyčajne prebieha v triedach, využíva techniky sociálno-psychologických výcvikov a je zameraná na jednej strane na nápravu vzťahov medzi deťmi, reguláciu konfliktov a na druhej na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, na nonkognitívne (mimopoznávacie) schopnosti detí, čiže rozvíja kreativitu, kultivovanosť, socializáciu detí, ich emočnú inteligenciu, sebaponímanie a sebareflexiu či hodnotovú orientáciu.
     Individuálne pracuje s deťmi zo sociálne a emocionálne znevýhodneného prostredia, deťmi vyžadujúcimi si špeciálno-pedagogickú, psychologickú, psychiatrickú pomoc, alebo mimoriadnu zdravotnú starostlivosť. Táto práca prebieha v kabinete sociálneho pedagóga, jeho súčasťou je psychodiagnostika, rozhovory s dieťaťom, nácviky a osvojovanie si nových spôsobov správania, sebareflexiu atď. Za spolupráce s rodičom vytvára anamnézu a ponúka ďalšie odporúčania pre rodičov formou poradenstva (ako ďalej pracovať s dieťaťom) alebo vyhľadania odbornej pomoci.
     S dieťaťom pracuje na podnet triedneho učiteľa, učiteľa, vychovávateľa, žiakov, zákonných zástupcov alebo si jeho správanie a možné problémy všíma na skupinových sedeniach v triede.
     Sociálny pedagóg plní úlohy v oblasti prevencie a riešenia sociálno-patologických javov u detí, svojimi aktivitami pôsobí na pedagógov, žiakov a ich zákonných zástupcov za účelom vytvorenia pozitívnej sociálnej klímy v škole.
     Konzultuje a intenzívne komunikuje s pedagógmi, žiakmi a ich zákonnými zástupcami pri riešení sociálno-výchovných problémov, najmä záškoláctva, agresie, šikanovania, delikvencie a syndrómu CAN.
     Sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a rodinu, psychológmi, psychiatrami…
     Pracuje pravidelne s triedami na vytvorení lepšej atmosféry a klímy v triede, čím predchádza konfliktom, agresii a šikane v skupine.Vedie evidenciu riešených prípadov.

Najčastejšie otázky detí a mladých ľudí, ktoré je možné so sociálnym pedagógom konzultovať a riešiť:
• Bojím sa chodiť do školy!
• Učiteľ si na mňa zasadol.
• Prečo ma spolužiaci neznášajú? Som fakt iný?
• Bojím sa/hanbím sa pred niekým hovoriť.
• Zažil som na vlastnej koži šikanovanie.
• Viem o nepekných veciach, ktoré sa dejú v našej triede, ale bojím sa to niekomu povedať.
• Som „do niekoho“ a neviem, čo mám robiť.
• Neznášam svojho spolužiaka.
• Zdá sa mi, že mi rodičia nerozumejú.
• Mám pocit, že sa doma deje niečo zlé, ale neviem, čo.
• Nechcem, aby sa naši rozviedli.
• Štve ma sestra alebo brat.
• Som stále nútený do niečoho, čo neznášam.
• Mám najprísnejších rodičov na svete.
• Všetci ma doma považujú za malé decko.
• Naši nie sú doma nikdy, keď ich potrebujem.
• Trápi ma, že nemáme na nič peniaze.
• Všetci ma doma prehliadajú.
• Nemôžem sa stretávať s otcom.
• Nechodíme k starým rodičom.
• Prečo to u nás nefunguje tak, ako v ostatných rodinách?

Najčastejšie otázky rodičov, ktoré je možné so sociálnym pedagógom konzultovať a riešiť:
• Prečo akurát ja mám také dieťa?
• Akú robím chybu, keď je moje dieťa také?
• Prečo si s mojím dieťaťom nerozumiem?
• Ako sa mám správať k dieťaťu po rozvode, keď …?
• Všetci sú proti môjmu dieťaťu. Čo s tým?
• Prečo sa moje deti neznášajú?
• Nezvládam výchovu, moje dieťa si robí, čo chce. Čo s tým?
• Moje dieťa sa celkom zmenilo. Čo sa stalo?
• Moje dieťa sa prejavuje v nejakej oblasti výnimočne (pozitívne alebo negatívne).

Činnosť sociálneho pedagóga na škole

     Sociálny pedagóg je prvou pomocou pre dieťa v škole, keď sa objaví problém, rieši problémy výchovných ťažkostí, nevhodné správanie v triede, emocionálne a sociálne problémy detí až delikvenciu.
Sociálny pedagóg plní úlohy v oblasti prevencie a riešenia sociálno-patologických javov u detí, svojimi aktivitami pôsobí na pedagógov, žiakov a ich zákonných zástupcov za účelom vytvorenia pozitívnej sociálnej klímy v škole.

Pracuje s dieťaťom:
     • Individuálne pracuje s deťmi, ako aj s deťmi zo sociálne a emocionálne znevýhodneného prostredia, deťmi vyžadujúcimi si špeciálno-pedagogickú, psychologickú, psychiatrickú pomoc alebo mimoriadnu zdravotnú starostlivosť. Za spolupráce s rodičom vytvára anamnézu a ponúka ďalšie odporúčania pre rodičov formou poradenstva alebo vyhľadávania odbornej pomoci.
     • Skupinová práca zvyčajne prebieha v triedach, využíva techniky sociálno-psychologických výcvikov a je zameraná na jednej strane na nápravu vzťahov medzi deťmi, reguláciu konfliktov a na druhej na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, na nonkognitívne (mimopoznávacie) schopnosti detí, čiže rozvíja kreativitu, kultivovanosť, socializáciu detí, ich emočnú inteligenciu, sebaponímanie a sebareflexiu či hodnotovú orientáciu.
     S dieťaťom pracuje na podnet triedneho učiteľa, učiteľa, zákonných zástupcov alebo si jeho správanie a možné problémy všíma na skupinových sedeniach v triede.
     Konzultuje a intenzívne spolupracuje s vedením školy, s pedagógmi, žiakmi a ich zákonnými zástupcami pri riešení sociálno-výchovných problémov (ako sú záškoláctvo, agresivita, šikanovanie, delikvencia a syndrómu CAN a iné...).
Sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a rodinu.
Pracuje pravidelne s triedami na vytvorení lepšej atmosféry a klímy v triede, čím predchádza konfliktom, agresii a šikanovaniu v skupine. Vedie záznamy riešených prípadov.

Úlohy školského sociálneho pedagóga

     Úlohy školského sociálneho pedagóga spočívajú hlavne v preventívnych aktivitách v intervencii, evidencii a komunikácii. Úlohou školského sociálneho pedagóga bude včas odhaliť a podľa závažnosti v čo najkratšej dobe intervenovať pri zistení vzniku konkrétneho problému. V rámci prevencie preto pôjde o vyhľadávaciu činnosť zameranú na včasné odhalenie náznakov sociálno-patologického správania, v sekundárnej prevencii na podchytenie skupiny, alebo jednotlivca nachádzajúceho sa v rizikovom prostredí, alebo situácií a v terciárnej prevencii o zabránenie prehlbovania alebo opakovania sociálno-patologického správania. Pri intervencii bude ústrednou úlohou včas a efektívne zasiahnuť v spolupráci s pedagógom, zákonným zástupcom, prípadne inštitúciou, ktorá môže byť v prípade nápomocná.
     Ďalšou úlohou školského sociálneho pedagóga bude evidencia riešených prípadov a vytvorenie programu práce s dieťaťom, ktoré bude potrebovať pomoc školského sociálneho pedagóga. Úlohou školského sociálneho pedagóga bude tiež kontakt s odbornými inštitúciami, odborníkmi, pedagógmi, výchovným poradcom i zákonnými zástupcami.

Aktivity školského sociálneho pedagóga

     V rámci preventívnej činnosti sociálny pracovník vypracuje plán preventívnych aktivít na jeden školský rok. Realizuje ich v triedach počas spoločných hodín, hodín náboženstva, etiky, výtvarnej výchovy…. Tieto aktivity organizuje aj v rámci mimoškolskej činnosti v spolupráci s inými špecializovanejšími odborníkmi ak si to vyžaduje téma. Pri bezkontaktnej prevencii vydáva informačný materiál slúžiaci pre rodičov a učiteľov a stará sa o nástenky, kde podáva relevantné informácie pre žiakov. V rámci vyhľadávacej činnosti sa zameriava hlavne na preskúmanie podnetov, na monitoring žiakov so zníženými známkami zo správania, žiakov s pokarhaním, žiakov podozrivých zo záškoláctva, žiakov s výrazne neuspokojivými výsledkami, navrátených z ústavnej výchovy, žiakov s problémami v správaní, sociálne zanedbaných žiakov.
     V otázkach vyhľadávania organizuje a vyhodnocuje školský sociálny pedagóg prieskumné metódy na zistenie napríklad šikanovania, rasizmu, ponižovania, týrania.
     V intervencii sú aktivity nasmerované hlavne na zásah proti šikanovaniu, agresii, záškoláctvu, požívaniu omamných a psychotropných látok, sexuálnemu nátlaku.
     Súčasťou aktivít školského sociálneho pedagóga je aj prezentačná činnosť v médiách zameraná na otvorenie spoločenskej diskusie o problémoch detí v školách a o posilňovanie spoločenskej sociálne kontroly.

Úlohy sociálneho pedagóga:
• diagnostika sociálneho prostredia tried,
• spoločné hodiny s pedagógom – triednické hodiny, hodiny etiky, náboženstva, občianskej výchovy,
• podpora žiakov vyžadujúcich si osobitnú pozornosť,
• zavedenie schránky dôvery s následnou možnosťou reakcie,
• tvorba tematických násteniek podporujúcich informovanosť o problematikách,
• tvorba letákov pre rodičov a pedagógov,
• mediačné a diskusné činnosti,
• plán preventívnych aktivít,
• organizácia preventívnych aktivít,
• účasť na pedagogických poradách, informovanie pedagógov,
• analýza záškoláctva a dodržiavania povinnej školskej dochádzky,
• organizácia náhodných kontrol odľahlých častí školy (šatne, WC, telocvične),
• koordinácia protidrogových aktivít,
• prieskumné, vyhľadávacie a mapovacie činnosti,
• tvorba siete kontaktov s poradenskými zariadeniami,
• prezentačná činnosť,
• školské i mimoškolské aktivity,
• podpora záujmovej činnosti detí,
• evidencia prípadov,
• účasť na metodických školeniach,
• konzultácie s rodičmi, žiakmi, pedagógmi.

Sociálna činnosť a sociálne poradenstvo
• vedenie dokumentácie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,
• vedenie dokumentácie žiakov na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením (dotácia na stravovanie v školskej jedálni),
• podpora výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením (dotácia na školské pomôcky, objednávanie školských pomôcok),
• dokumentácia rodinného prostredia,
• konzultácie pre rodičov a pohovory s rodičmi žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP),
• konzultácie pre žiakov a pohovory so žiakmi zo SZP,
• pomoc pri riešení problémových situácií rodinného prostredia, odporúčanie na iné odborné inštitúcie, pomoc pri vypisovaní tlačív, žiadostí a inej dokumentácie (súd, ÚPSVaR, …),
• riešenie a diagnostikovanie delikventného správania, šikany, priestupkovej a trestnej činnosti, drogovej a inej závislosti,
• spolupráca s výchovno-vzdelávacími, odbornými inštitúciami (MsP, CPPPaP, školský úrad pri MsÚ, ÚPSVaR),
• spolupráca s pedagogickými a odbornými zamestnancami školy,
• účasť na odborných školeniach a seminároch.

Preventívna činnosť
• prednáškové a voľnočasové aktivity, besedy.

Späť