ÚvodO školePedagógoviaSuplovanieRozvrh hodínŠKDProjektyObedyMozaikaKedy zvoníFotogalériaZábava
Podpora
Správy
Predmety
Zmluvy, práca
Rada školy
Žiacka školská rada
Výchovné poradenstvo
OZ - 2% dane
Dokumenty
IŽK
Kalendár
Špeciálny ped.
Rada rodičov
Sociálny ped.
Asistenti učiteľa

 

Výchovné poradenstvo, informácie pre deviatakov


Výchovný poradca: Mgr. Jakub Lukáč
e-mail: lukac.zsdemlm@gmail.com

Konzultácie je potrebné dohodnúť osobne, alebo telefonicky
Kontakt : 044/5541336, mobil: 0911397025

Konzultačné hodiny pre rodičov:
• každý štvrtok v čase od 12:30 do 13:30 hod.
• v prípade potreby kedykoľvek (podľa dohody)

Konzultačné hodiny pre žiakov:
• každý štvrtok v čase od 7:30 do 9:30 hod.
• v prípade potreby kedykoľvek (podľa dohody)

Počas celého školského roka ponúka výchovná poradkyňa školy konzultácie:
• s triednymi učiteľmi pri hľadaní a odstraňovaní problémov v triednych kolektívoch,
• s rodičmi žiakov, ktorí majú problémy s prospechom a so správaním.

ČINNOSŤ VÝCHOVNEJ PORADKYNE:
• poradenská činnosť – poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania, profesijnej orientácie a v oblasti prevencie delikventného a problémového vývinu deti a mládeže,
• konzultačná činnosť – zameraná na poskytovanie konzultácií žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov a poskytovanie informácií o formách štúdia na stredných a vysokých školách a možnostiach voľby povolania,
• koordinačná činnosť – zameraná na prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež a poskytovanie metodickej pomoci pedagogickým zamestnancom.

Plán práce výchovného poradcu (pdf)

KAM ZO ZÁKLADNEJ ŠKOLY?

Ak máte ukončený 9. ročník základnej školy, tak môžete uvažovať o týchto školách:

• gymnázium
• stredná odborná škola (3-ročné, 4-ročné, 5-ročné štúdium)
• gymnázium (5-ročné bilingválne štúdium)

Ak máte ukončený 8. ročník základnej školy, tak môžete uvažovať o týchto školách:

• gymnázium (bilingválne 5-ročné štúdium)
• obchodná akadémia (bilingválne 5-ročné štúdium)

Ak máte ukončený 5. ročník základnej školy, tak môžete uvažovať o týchto školách:

• gymnázium (8-ročné štúdium)

+ odkaz na dôležité stránky:  www.stredneskoly.eu  www.strednaskola.sk
www.svsbb.sk  www.svsmi.sk 
www.kamnaskolu.sk

Ciele testovania T9-2021:
- monitorovať úroveň vedomostí žiakov,
- monitorovať ich pripravenosť na ďalšie štúdium,
- získať obraz o výkonoch žiakov pri výstupe z druhého stupňa ZŠ, poskytnúť školám, ministerstvu školstva a širokej odbornej verejnosti komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vyučovania,
- porovnať výkony jednotlivých žiakov a škôl.

Aký rozsah učiva sa testuje?
Testuje sa učivo, ktoré sa preberá na II. stupni ZŠ – od 5. ročníka do polovice 9. ročníka ZŠ.
Aké náročné sú úlohy?
Úlohy v teste sú zaradené do troch úrovní:
1. úroveň – zapamätanie, porozumenie,
2. úroveň – riešenie typicky školských úloh,
3. úroveň – použitie poznatkov v problémových situáciách.

Viac informácií: www.nucem.sk

Upravené podmienky na T9-2020 pre žiakov ŠVVP:
· predĺženie času
· úprava formátu testovacieho nástroja
· možnosť používať kompenzačné pomôcky
· prítomnosť asistenta, špeciálneho pedagóga (v 2. skupine onmedzenia)

Druhy postihnutia, na ktoré sa úpravy vzťahujú:
· vývinové poruchy učenia; • narušená komunikačná schopnosť; • telesné postihnutie; • zrakové postihnutie (u slabozrakého žiaka je možné nahlásiť, ak je to potrebné, aj veľkosť písma, ktorú bežne používa pri práci s textom; u nevidiaceho žiaka je potrebné nahlásiť formu testu v Braillovom písme); • sluchové postihnutie; • autizmus; • chorí a zdravotne oslabení; • porucha pozornosti sprevádzaná hyperaktivitou; • porucha pozornosti; • viacnásobné postihnutie

Skupiny postihnutia:

Žiaci sa do skupín nezaraďujú podľa stupňa postihnutia z lekárskeho hľadiska, ale podľa miery obmedzenia pri práci s textom.
1. skupina obmedzenia:
Žiak zaradený do 1. skupiny pracuje s testami identickými s testami pre intaktných žiakov. Odpovede zapisuje do odpoveďových hárkov, má predĺžený čas a používa kompenzačné pomôcky. S upravenými testami pracuje žiak so sluchovým postihnutím a s vývinovými poruchami učenia. Žiak nemá k dispozícii osobného asistenta, tlmočníka alebo špeciálneho pedagóga.
2. skupina obmedzenia:
Žiak zaradený do 2. skupiny pracuje s upravenými testami, má predĺžený čas, používa kompenzačné pomôcky, odpovede priamo do testov zapisuje žiak so zrakovým a telesným postihnutím (osobný asistent, špeciálny pedagóg následne prepíše žiacke odpovede z testu do OHkT), ostatní žiaci zapisujú odpovede do odpoveďových hárkov. Žiak má k dispozícii osobného asistenta, tlmočníka alebo špeciálneho pedagóga.

Kompenzačné pomôcky:

• technické: optické prístroje, osvetlenie, polohovacie ležadlá, polohovacia lavica, Pichtov písací stroj, PC, kalkulačka
• vyučovacie: výkladový, synonymický slovník a pomôcky, ktoré žiak bežne používa pri písaní písomných prác
Informácie o testovaní: www.nucem.sk /Testovanie 9
* Žiaci so zdravotným znevýhodnením (ZZ) sú testovaní podľa osobitného harmonogramu.

Späť