ÚvodO školePedagógoviaSuplovanieRozvrh hodínŠKDProjektyObedyMozaikaKedy zvoníFotogalériaZábava
Podpora
Správy
Predmety
Zmluvy, práca
Rada školy
Žiacka školská rada
Výchovné poradenstvo
OZ - 2% dane
Dokumenty
IŽK
Kalendár
Špeciálny ped.
Rada rodičov
Sociálny ped.
Asistenti učiteľa

Špeciálny pedagóg


KONZULTÁCIE ŠKOLSKÉHO ŠPECIÁLNEHO PEDAGÓGA

„Každý žiak má právo na také zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, ktoré zodpovedá jeho individuálnym osobnostným predpokladom
a potrebám.“

Konzultačné hodiny sú každý deň priebežne (potrebné dohodnúť sa vopred e-mailom alebo telefonicky).

ŠKOLSKÝ ŠPECIÁLNY PEDAGÓG:
Mgr. Viera PAULÍNY, PhDr.
Email: pauliny.zsdemlm@gmail.com

Miesto: Pavilón A – školská knižnica
(na 1. poschodí oproti 6.B triede)

ŠKOLSKÝ ŠPECIÁLNY PEDAGÓG:
Mgr. Lenka LUKAČKOVÁ
Email: lukackova.zsdemlm@gmail.com

Miesto: Pavilón C – zborovňa ŠKD
(cez 1.A triedu)

 

Kto je špeciálny pedagóg? 

Špeciálny pedagóg je pedagogický zamestnanec, ktorý zabezpečuje individuálny prístup k žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Práca sa nezaobíde bez spolupráce s rodičmi, pre ktorých máme vyhradené konzultačné hodiny.

 Náplň špeciálneho pedagóga a ako pracuje:

Hlavnou náplňou práce školského špeciálneho pedagóga je:

·        priama práca so žiakmi, ktorým boli diagnostikované špecifické vývinové poruchy učenia a poskytnutie individuálnych či skupinových špeciálno-pedagogických, terapeutických a rehabilitačných služieb na pôde školy,

·        odporučenie rodičom diagnostikovať a rediagnostikovať žiakov (podľa potreby a daných predpisov),

·         riešenie problémov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

·        v prípade potreby zabezpečenie pomôcky deťom so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami (tabuľky, piktogrami, semafór na základe odporúčania CPPPaP, SCŠPP a CŠPP),

·        náčuvy na vyučovaní s cieľom bližšie spoznať triedu, jednotlivých žiakov, pozorovať ich prácu na vyučovacej hodine,

·        budovanie špeciálnopedagogickej knižnice a príprava a zhromažďovanie materiálov pre prácu s deťmi (pracovné listy, cvičenia a pod.),

·        prednášková činnosť (v prípade potreby oboznámiť vyučujúcich s aktuálnym problémom, diagnózou a prehĺbiť ich vedomosti v danej problematike),

·        účasť na zápise nových prvákov,

·        konzultácia a spolupráca s rodičmi,

·        spolupráca s učiteľmi, usmerňovanie ich práce so začlenenými žiakmi;

·        zakladanie, vedenie, triedenie a aktualizácia dokumentácie k jednotlivým žiakom so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami.

 Ako pracuje školský špeciálny pedagóg?

Školský špeciálny pedagóg pracuje so žiakmi:

·        individuálne – v učebni školského špeciálneho pedagóga. Individuálna špeciálnopedagogická reedukácia je zameraná na zmiernenie negatívneho vplyvu poruchy alebo postihnutia na vzdelávacie výsledky. Reedukačné hodiny u každého žiaka sú prispôsobené výsledkom psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky, to znamená, že sú zamerané na tie oblasti, v ktorých majú títo žiaci deficity: technika čítania, porozumenie čítaného textu, postrehovanie, rozvoj sluchového a zrakového vnímania, pravo-ľavej a priestorovej orientácie, rozvoj slovnej zásoby a jazykového citu, rozvoj jemnej motoriky a grafomotoriky, rozvoj predčíselných a číselných predstáv, základných matematických operácií a pod.,

·         individuálne priamo na vyučovacej hodine,

·        skupinovo – poskytuje žiakom terapeutické a rehabilitačné služby (arteterapia, muzikoterapia a iné).

 

Kto sú žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami?

·        žiaci so zdravotným postihnutím, napr. s mentálnym, sluchovým, zrakovým alebo telesným postihnutím, narušenou komunikačnou schopnosťou alebo autizmom;

·         žiaci chorí alebo zdravotne oslabení;

·         žiaci so špecifickými vývinovými poruchami učenia;

·         žiaci s poruchou aktivity a pozornosti;

·         žiaci s poruchami správania;

·         žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia;

·         žiaci s nadaním.

Čo znamená integrácia – začlenenie.

Integrácia znamená včlenenie, zaradenie znevýhodneného (hendikepovaného) žiaka do bežnej základnej školy. Môže sa uskutočniť až po špeciálnopedagogickom a psychologickom vyšetrení v daných poradenských zariadeniach, kde na základe výsledkov odborníci navrhnú začlenenie.

Rozhodnutie o prijatí žiaka ako začleneného do základnej školy vydáva riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov a písomného vyjadrenia poradenského zariadenia. Následne sa s diagnózou a prognózou žiaka oboznámia všetci kompetentní vyučujúci.

Úlohou triednych učiteľov a špeciálneho pedagóga je vypracovať pre deti individuálny výchovno-vzdelávací program a individuálny vzdelávací plán. Hodnotenie integrovaných žiakov je v súlade s metodickými pokynmi, ktoré vydalo Ministerstvo školstva SR.

 Najčastejšie špecifické vývinové poruchy učenia:

Pojem vývinové poruchy učenia v sebe zahŕňa dyslexiu, dysgrafiu, dysortografiu, dyskalkúliu, dyspraxiu a iné, menej časté poruchy učenia (dyspinxia a dysmúzia).

Ktoré sú najčastejšie špecifické vývinové poruchy učenia?

·         Dyslexia – špecifická porucha čítania: pri čítaní si dieťa zamieňa tvarovo, zvukovopodobné hlásky, prehadzuje, pridáva, vynecháva hlásky, nerozumie prečítanému textu.

·         Dysortografia – špecifická porucha pravopisu: pri písaní dieťa vynecháva, pridáva, prehadzuje písmená, zamieňa tvarovo a zvukovo podobné písmená, nerozlišuje tvrdé a mäkké slabiky, nerozlišuje krátke a dlhé samohlásky, nedodržiava hranice medzi slovami.

·         Dysgrafia – špecifická porucha písania: grafický písomný prejav dieťaťa je ťažko čitateľný až nečitateľný, písmo je ťažkopádne, neusporiadané, neúhľadné, nie je dodržané písanie na riadku, má nepravidelnú hustotu, dieťa si nedokáže zapamätať a napísať správne tvary písmen.

·         Dyskalkúlia – špecifická porucha matematických schopností: prejavuje sa problémami pri orientácii na číselnej osi, zámenou číslic, neschopnosťou robiť matematické operácie (sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie), poruchami v priestorovej a pravo-ľavej orientácii.

·         Dyspraxia – špecifická porucha zvládnutia zložitejších manuálnych výkonov: dieťa si nedokáže osvojovať postupy bežných činností, je pomalé, nemotorné, ťažkopádne, má ťažkosti s hrubou aj jemnou motorikou.

Ktoré sú vývinové poruchy správania?

·         ADHD – porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou.

·         ADD porucha pozornosti.


Reedukačné programy a metodiky:

Metodiky RAABE, KULIFERDO, INFRA SLOVAKIA, TOBIÁŠ, HOFFMANOVÁ,  ČÍTANIE S POROZUMENÍM a rozličné pracovné listy na rozvíjanie zrakového vnímania, sluchového vnímania a pozornosti, rôzne reedukačné počítačové programy. Pomôcky a hry na precvičovanie- gramatického učiva,  matematických predstáv, pamäti a priestorovej orientácie , postrehu, pozornosti, zlepšenie psychomotorického tempa , na rozvíjanie rečových a sociálnych zručností, na rozvíjanie motorických zručností.

 

Zoznam zariadení, s ktorými škola spolupracuje:

·         Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Garbiarska 3948

031 01 Liptovský Mikuláš

Kontakt: 0903 782 157              e-mail: slniecko.scspp@gmail.com

·         Centrum špeciálnopedagogického poradenstva

Štúrova 1989/41

031 42 Liptovský Mikuláš

Kontakt: 0949 651 608              e-mail: csppjamnik@gmail.com

·        Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Okoličianska  333

031 04 Liptovský Mikuláš

Kontakt: 044/5525021               e-mail: ppplm@stonline.sk

·         Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Čs. brigády 2

031 01 Liptovský Mikuláš

Kontakt: 0911 420 113              e-mail: diclm@stonline.sk

·         Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Bystrická cesta 14

034 01 Ružomberok

Kontakt: 0903 740 610        e-mail: sukromne.centrum.spp@gmail.com

 

Späť