ÚvodO školePedagógoviaŽiaciKrúžkyŠKDProjektyObedyMozaikaKedy zvoníFotogalériaZábava
Podpora
Správy
Predmety

Pedagógovia - šk. rok 2013/2014

 

Titul

Priezvisko

Meno

Triedny

Ďalšie funkcie

Mgr.

Almanová

Anita

IV.A

 

Mgr.

Bačová

Katarína

IX.B

 

 

Baníková

Veronika

 

MŠ Demänová

Mgr.

Brťková

Katarína

IX.A

šéfredaktorka školského časopisu

PeadDr.

Bujňák

Ivan

 

farár RKC

Mgr.

Červeňová

Ľudmila

I.C

 

Mgr.

Drbjaková

Margita

 

 katechétka

Mgr.

Duchoňová

Anna

 

zástupkyňa pre I. stupeň ZŠ
koordinátorka ŽŠR

 

Dutková

Ľudmila

 

MŠ Demänová

Bc. Ďurná Erika   vychovávateľka ŠKD,
asistent učiteľa

Mgr.

Filipovičová

Melánia

IX.C

 

Mgr. Gonšorová Miroslava   členka redakčnej rady šk. časopisu
Mgr. Grochalová Renata   zdravotníčka
RNDr. Halahijová Zlatica VII.A  

Mgr.

Haviar

Peter

V.B

 

Mgr.

Hlavčová

Eva

I.B

školská kronika 

Mgr.

Hnilicová

Tatiana

II.A

 zdravotníčka

Mgr.

Húska

Belo

 

 farár ECAV

Mgr.

Chrapčiak

Juraj

 

 riaditeľ ZŠ s MŠ

Bc.

Janičinová

Adriana

 

vychovávateľka ŠKD,
vedúca MZ ŠKD

Mgr.

Janičinová

Renata

VI.B

koordinátorka prevencie drogových závislostí

Mgr.

Jarošová Húsenicová

Silvia

VIII.C

výchovná poradkyňa,
koordinátorka výchovy
k manželstvu a rodičovstvu

 

Kellová

Katarína

 

zástupkyňa pre MŠ (Demänová)

Mgr. Kopčeková Monika I.D ZŠ Demänová

 

Kováčová

Mária

 

vychovávateľka ŠKD
ZŠ Demänová

 

Krčulová

Ingrid

 

MŠ Demänová

Mgr.

Labayová

Alžbeta

 

zástupkyňa pre II. stupeň ZŠ, organizátor záujmovej činnosti

Mgr.

Lehotská

Zuzana

II.C

 

 

Lenková

Soňa

 

vychovávateľka ŠKD

Mgr.

Lukačková

Lenka

 

vychovávateľka ŠKD,
špeciálny pedagóg

Mgr.

Malátková

Beata

VI.A

koordinátorka projektu ŠPZ

Mgr.

Milrád

Anton

VII.B

 

 

Mitašíková

Janka

 

vychovávateľka ŠKD

Mgr.

Oberučová

Libuša

III.A

 

 

Pavlíková

Zuzana

 

vychovávateľka ŠKD

Bc.

Petrilová

Viera

 

vychovávateľka ŠKD
členka redakčnej rady pre
školský časopis

PaedDr.

Rošťáková

Dašena

VIII.A

 vedúca PK prírodovedných pred.

Mgr. Salajová Andrea I.A  

Mgr.

Stankovianska

Magdaléna

II.B

 

PaedDr. Ševcovová Anna    
Mgr. Špacírova Renáta V.A  

Mgr.

Štrasserová

Katarína

VIII.B

vedúca PK humanitných predmetov
vedúca školskej knižnice
koordinátor pre kriminalitu

Mgr.

Švihrová

Jana

II.D

ZŠ Demänová

Mgr.

Tomčufčíková

Mária

 

koordinátor environmentálnej výchovy

Mgr.

Želúdek

Jozef

 

šéfredaktor školského časopisu,
správca siete, lektor,
projekt. manažér, Brejky karty

Mgr., Ing. Zjavka Iva IV.B  

Mgr.

Žudelová

Lucia

III.B

 

Späť