ÚvodO školePedagógoviaŽiaciKrúžkyŠKDProjektyObedyMozaikaKedy zvoníFotogalériaZábava
Podpora
Správy
Predmety

Počítače pre školy


Čo predchádzalo projektu

História tohto významného kroku sa začala 18. júla 2002, keď Ministerstvo školstva SR a spoločnosť Slovak Telecom podpísali Memorandum o spolupráci v rámci programu eSlovakia. Obe strany deklarovali ciele informatizácie základného a stredného školstva SR:

  • vytvorenie reálnych možností na prácu s internetom pre všetkých žiakov,

  • pripraviť mladú generáciu na uplatnenie sa v informačnej spoločnosti 21. storočia,

  • so zreteľom na dlhodobé ciele Slovenska prostredníctvom realizácie tohto projektu prispieť k naplneniu ambície byť plnohodnotným a rovnocenným členom EÚ.

Pri diskusiách o strategickom smerovaní sa tak školy dostali na prvé miesto v dôležitosti informatizácie spoločnosti. Na základe Memoranda o spolupráci sa podarilo v rokoch 2002 a 2003 pripojiť na internet nových 1000 škôl, čo znamenalo akceleráciu o takmer 200%, keďže dovtedy bolo počas rokov 1999 - 2002 pripojených spolu 540 škôl. Akcelerácia bola spôsobená novými ponúknutými podmienkami pripájania a použitou technológiou. Najväčšou bariérou ďalšej informatizácie škôl sa však stalo ich vybavenie výpočtovou technikou. Viac ako polovica škôl nemala takúto techniku vôbec k dispozícii. Na základe rokovaní akcionárov Slovak Telekomu - majoritného vlastníka Deutsche Telekom AG a Ministerstva, dopravy, pôšt a telekomunikácií SR v osobe ministra Pavla Prokopoviča sa Deutsche Telekom AG rozhodol podporiť program eSlovakia a darovať školám jednu miliardu Sk na výpočtovú techniku. Vďaka tomuto daru získala každá základná a stredná škola na Slovensku ešte v priebehu roku 2004 novú počítačovú učebňu.

V decembri roku 2003 bol spoločnosťou Deutsche Telekom AG vyhlásený medzinárodný tender na dodávku počítačov, ktorého víťazom sa stala spoločnosť HT Computers v konzorciu s IBM. Dňa 15. januára 2004 sa uskutočnila inštalácia prvej vzorovej učebne na Základnej škole M.R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji. V nasledujúcich mesiacoch od januára do apríla 2004 sa pripravovala realizácia projektu. Dňa 13. apríla 2004 začala komplexná realizácia prvej fázy, druhá fáza pokračovala od 23. augusta 2004. Realizácia projektu Počítače pre školy bola ukončená 22. októbra 2004. Za necelých 6 mesiacov projekt priniesol všetkým základným a stredným školám na Slovensku nové počítačové učebne.

Projekt výrazným spôsobom zakceleroval počítačovú vybavenosť škôl a zvýšil internetizáciu celého Slovenska. Práve vybavenosť výpočtovou technikou, ktorá bola najväčšou prekážkou pri informatizácii škôl bola aj vďaka tomuto projektu odstránená. Každá škola už má vlastnú novú počítačovú učebňu.

Partneri projektu

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR ako akcionár Slovak Telecomu a kompetentný orgán v oblasti budovania informačnej spoločnosti na Slovensku zabezpečil koordináciu spolupráce s vládou Slovenskej republiky pri realizácii projektu tak, aby sa vynaložená investícia využila čo najefektívnejšie a mohla byť v plnej miere použitá pre dosiahnutie stanovených cieľov. Ako akcionár a prijímateľ daru Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zabezpečil prevzatie daru do svojho vlastníctva.

Ministerstvo školstva SR ako inštitúcia zodpovedná za oblasť vzdelávania v Slovenskej republike mala zabezpečiť koordináciu projektu smerom voči školám, ich metodické usmernenie a riadenie počas realizácie projektu, ako aj poskytnutie všetkých podkladov a informácií potrebných pre efektívne a správne doručenie techniky a služieb na jednotlivé školy. Touto úlohou bolo poverené oddelenie projektu Infovek pod vedením R. Baranoviča, aj vďaka ktorému bola spolupráca so školami zabezpečená na vysokej úrovni. Ministerstvo školstva SR v spolupráci s odd. projektu Infovek zabezpečilo koordináciu aktivít v r. 2004 v súlade s týmto projektom.

Slovak Telecom zabezpečoval a koordinoval realizáciu celého projektu a hradil všetky poplatky spojené s manažmentom projektu. Súčasne však pokračoval v realizácii pripájania škôl do internetu a počas roku zabezpečil pripojenie pre viac ako 2000 škôl. Pre pripájanie škôl bola počas roku využívaná už aj technológia ADSL.

Pri príprave projektu boli využité cenné skúsenosti z projektu Infovek, ktorý systematicky od r. 1999 realizuje informatizáciu základných a stredných škôl a okrem budovania infraštruktúry sa zameriava aj na vzdelávanie a budovanie edukačného obsahu. Projekt Počítače pre školy tak pomohol Infoveku realizovať svoje ciele a plány tým, že prelomil hlavnú bariéru súčasného stavu - nedostatok výpočtovej techniky.

Pre koho bol projekt určený

Projekt Počítače pre školy bol určený pre všetky základné a stredné školy na Slovensku, zaradené do Siete základných a stredných škôl. Tento zoznam poskytlo Ministerstvo školstva SR. Výpočtovú techniku v rámci projektu Počítače pre školy dostala každá škola, bez ohľadu na to, či už v minulosti nejaké počítače získala alebo nie.

Realizácia projektu - Fakty a čísla

V rámci projektu Počítače pre školy bolo celkovo darovaných 3 671 počítačových učební, čo predstavuje 22 026 počítačov s najnovším softvérom, 3 671 tlačiarní a ďalšieho príslušenstva (viď. nižšie). Pri inštalačných prácach bolo použitých 1 101 km káblov, čo je viac ako vzdialenosť z Ašu do Čiernej nad Tisou. Obsah zásielky zaplnil dokopy 200 kamiónov. Projekt bol paralelne realizovaný vo všetkých 8 krajoch Slovenska. Denne bolo v priemere inštalovaných viac ako 40 učební.

Najvýchodnejšia škola s novými počítačmi bola v obci Zboj, najzápadnejšou školou s počítačmi bola v obci Záhorská Ves. V Oravskej Polhore je najsevernejšie situovaná škola, v Iže najjužnejšia. V obci Štrbské Pleso sa nachádza škola s najvyššou nadmorskou výškou a v Strede nad Bodrogom je najnižšie položená škola. V Sabinove je najväčšia škola so 44 triedami a viac ako 1200 žiakmi. V Komárne je najmenšia škola, kde 4 žiaci majú 5 počítačov.

Prostredníctvom projektu sa dobudovala základná výpočtová infraštruktúra pre všetky základné a stredné školy a významným spôsobom sa zlepšil pomer počtu žiakov a študentov na jeden počítač. Pred realizáciou projektu bol na Slovensku pomer približne 120 žiakov na 1 počítač, po realizácii projektu klesol na približne 26 žiakov na 1 počítač, čím sa Slovensko posunulo bližšie k európskemu priemeru 15 žiakov na 1 počítač.

Projekt vytvoril možnosť aj pre ostatných občanov na celoživotné vzdelávanie, získavanie ďalších zručností, rekvalifikácií, kvalifikovaných pracovných miest. Zvyšovanie vzdelanosti a kvalifikácie je predpokladom znižovania nezamestnanosti a zvyšovania kvality života v regiónoch Slovenska.

Projektové NAJ

Projekt Počítače pre školy získal niekoľko naj..., ktoré ho radia k najúspešnejším projektom nielen v Európe, ale aj v porovnaní s inými krajinami na svete:

  • Najväčší projekt informatizácie v histórii slovenských škôl - 1 miliarda Sk darovaná Deutsche Telekomom AG v podobe moderných počítačových učební pre všetky základné a stredné školy na Slovensku

  • Najväčší skok v modernizácii vzdelávania - o 10 rokov, znížil sa pomer 120 detí na jeden počítač na 26 žiakov / počítač

  • Najväčšia dodávka počítačov na Slovensko v jednom projekte v histórii - 22 026 počítačov s príslušenstvom, 3 671 tlačiarní, skenerov, LAN balíčkov a ďalších periférií, služby

  • Najrýchlejší projekt - za obdobie 6 mesiacov sa podarilo projekt úspešne ukončiť (denne sa inštalovalo 40 - 48 PC učební, za týždeň ich bolo odovzdaných školám cca 200 - 240)

<<< prevzaté zo stránky www.t-com.sk >>>

Späť na projekty