KontaktO školePedagógoviaSuplovanieRozvrh hodínŠKDProjektyObedyMozaikaKedy zvoníFotogalériaZábavaPodporaSprávyPredmety
Zmluvy, práca
Rada školy
Žiacka školská rada
Výchovné poradenstvo
OZ - 2% dane
Dokumenty
IŽK
Kalendár
Špeciálny ped.
Rada rodičov
Sociálny ped.
Asistenti učiteľa
Dištančné vzdelávanie

Zápis detí do MŠ

 

Zápis detí do MŠ

---> ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA* <---
*(sprístupnená do 07.05.2021)

Dôležité dokumenty potrebné k zápisu:

Žiadosť o prijatie do MŠ + lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa (pdf)

Dotazník pre rodičov (pdf)

NEPREHLIADNITE - Dôležité informácie k zápisu

Termín zápisu:

03.05. do 07.05.2021 – elektronicky na stránke školy www.zsmslm.sk

03.05. a 04.05.2021 v čase od 8:00 do 16:00 hod. - osobne v budove MŠ v Demänovej – ul. P. J. Kerna 76

Zápis sa uskutoční bez prítomnosti detí.

 Každé dieťa, ktoré do 31. augusta 2021 (vrátane) dosiahlo päť rokov veku, musí rodič prihlásiť na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania do materskej školy.

Predprimárne vzdelávanie je povinné.

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len školský zákon) a v zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. v znení vyhlášky č.308/2009 Z. z.(ďalej len vyhláška o materskej škole) na základe žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa. 

Žiadosť sa podáva spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti musí obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Žiadosť musia podpísať obidvaja zákonní zástupcovia (ak rodič podá žiadosť elektronicky, po skončení zápisu budú zákonní zástupcovia vyzvaní podpísať prihlášku – termín bude zverejnený na stránke školy).

Ak  pôjde  o prijatie  dieťaťa  so  špeciálnymi výchovno-vzdelávacími  potrebami, k žiadosti  o prijatie dieťaťa  na  predprimárne  vzdelávanie  sa  prikladá  aj  vyjadrenie  príslušného  zariadenia výchovného poradenstva a prevencie i odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa môže prijať do materskej školy len v prípade, že materská škola má vytvorené vhodné podmienky na zabezpečenie plynulého výchovno-vzdelávacieho procesu takéhoto dieťaťa.

Formulár žiadosti, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti  a dotazník si môže rodič:

·         stiahnuť na stránke školy www.zsmslm.sk

·         vypísať osobne v MŠ v danom termíne

 Prosím dodržujte termín zápisu, ďakujeme.

 Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie 

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

ü  dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2021 a pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné podľa miesta trvalého bydliska a spádovej oblasti materskej školy,

ü  dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,

ü  dieťa od troch rokov veku (trojročné dieťa je také, ktoré dosiahlo tri roky do 31. 08. príslušného roka),

ü  dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku (ak má materská škola vytvorené vhodné kapacitné, personálne, materiálne a iné podmienky),

ü  dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ak má materská škola vytvorené vhodné podmienky - personálne, priestorové, materiálne a iné podmienky).

Prednostne sa prijíma:

ü  dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2021 a pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné podľa miesta trvalého bydliska a spádovej oblasti materskej školy,

ü  dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

Ostatné podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie:

V súlade s § 59 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) určuje riaditeľka materskej školy ostatné podmienky prijímania.

Výnimočne možno do materskej školy prijať aj dieťa mladšie ako tri roky (trojročné dieťa je také, ktoré dosiahlo tri roky do 31. 08. príslušného roka), ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky (priestorové, kapacitné). Požiadavkou na dieťa je, aby nenosilo plienku, cumeľ, malo osvojené základné hygienické návyky.

V prípade prijatia dieťaťa do troch rokov veku prednostne tie, ktoré do 31. 12. 2021 dovŕšia tri roky veku a s nástupom do materskej školy k 1. 9. 2021.

Ak je zvýšený záujem zákonných zástupcov o prijatie detí do MŠ, nesmie sa uprednostniť dieťa mladšie ako tri roky pred prijatím starších detí, lebo prijímanie detí mladších ako tri roky má byť v súlade so školským zákonom výnimočné. Tieto deti možno prijať len vtedy, ak sú prijaté všetky deti na povinné predprimárne vzdelávanie, na pokračovanie plnenie povinného predprimárneho vzdelávania a deti vo veku od troch rokov. 

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si zákonný zástupca dieťaťa prevezme osobne alebo poštou najneskôr do 15. júna 2021.

Bližšie informácie Vám rada poskytne riaditeľka materskej školy na telefónnom čísle 0911 397 025, email: riaditelka@zsmslm.sk

 V Liptovskom Mikuláši, dňa 20.04.2021            Mgr. Lucia Pavnicová Žudelová

                                                                                    riaditeľka MŠ