KontaktO školePedagógoviaSuplovanieRozvrh hodínŠKDProjektyObedyMozaikaKedy zvoníFotogalériaZábavaPodporaSprávyPredmety
Zmluvy, práca
Rada školy
Žiacka školská rada
Výchovné poradenstvo
OZ - 2% dane
Dokumenty
IŽK
Kalendár
Špeciálny ped.
Rada rodičov
Sociálny ped.
Asistenti učiteľa
Dištančné vzdelávanie

Zápis žiakov do prvého ročníka ZŠ

---> ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA <---
 


Milí rodičia budúcich prváčikov,

sme radi, že ste sa rozhodli zapísať Vaše dieťa do našej školy. Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru, ktorá je pre nás záväzkom! Želáme Vám príjemné vyplnenie ELEKTRONICKEJ prihlášky.
Po vypísaní prihlášky Vám program vygeneruje KÓD PRIHLÁŠKY (dostanete ho aj s potvrdením na Váš e-mail) - ten si poznačte (je veľmi dôležitý) nakoľko ho budete potrebovať pri zápise. Prihlášku NEVYTLÁČAJTE (prihlášku vypĺňate IBA RAZ).

Prihlášky vypisujte zodpovedne podľa rodného listu dieťaťa a trvalého bydliska (aj s dĺžňami a mäkčeňmi), pretože pri zápise sa overujú doklady.

Uvidíme sa s Vami a Vašim dieťaťom na prezenčnom zápise. Pozrite si prosím aj prehľad toho, čo je k zápisu potrebné a ako bude prebiehať.

Zápis do 1. ročníka je povinný pre deti, ktoré dovŕšia do 31.8.2024 šiesty rok veku. Na zápis do 1. ročníka musia znovu prísť aj tie deti, ktoré pokračovali v minulom školskom roku v predprimárnom vzdelávaní v materskej škole.

Zápis bude prebiehať:

·        fyzicky za prítomnosti zákonných zástupcov dieťaťa spolu s dieťaťom

K zápisu je potrebné priniesť:

·       VYPLNENÚ PRIHLÁŠKU, KTORÁ BUDE PODPÍSANÁ  OBIDVOMA ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCAMI (ak je to možné)

·         RODNÝ LIST DIEŤAŤA

·         OBČIANSKY PREUKAZ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU

Dôležité upozornenie:

PODPISY ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

Podľa § 144a ods. 1 školského zákona na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na prihláške, sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:

·         jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu), 

·         jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktorý nie je schopný sa podpísať) alebo 

·         vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad čestným vyhlásením zákonného zástupcu v prílohe č. 4). (Tip: Tlačivo nájdete aj pri vypĺňaní elektronickej prihlášky v jej spodnej časti).

V prípade, ak:

·         jeden zo zákonných zástupcov dieťaťa zomrel, v podaní túto skutočnosť možno preukázať fotokópiou úmrtného listu, resp. formou nahliadnutia do úmrtného listu, 

·         dieťa vychováva iba matka (otec nie je na rodnom liste dieťaťa uvedený), v podaní túto skutočnosť matka preukazuje fotokópiou rodného listu dieťaťa, resp. formou nahliadnutia do rodného listu dieťaťa.

Na prihláške postačuje podpis len jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie (príloha č. 5).(Tip: Tlačivo nájdete aj pri vypĺňaní elektronickej prihlášky v jej spodnej časti).

Výnimočné prijatie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

 Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré k 31. augustu príslušného kalendárneho roka (vrátane) nedovŕši šiesty rok veku, ak zákonný zástupca pri zápise predloží riaditeľovi školy súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Zákonný zástupca môže požiadať o prijatie dieťaťa na vzdelávanie v základnej škole aj v prípade, ak dieťa nedovŕši k 31. augustu v príslušnom kalendárnom roku šesť rokov veku a v aktuálnom školskom roku neplní povinné predprimárne vzdelávanie.

Ak ide o dieťa, ktoré absolvovalo predprimárne vzdelávanie v zahraničí, zákonný zástupca predloží riaditeľovi školy doklad s uvedením názvu a adresy materskej školy, ktorý potvrdzuje, že dieťa navštevovalo príslušnú materskú školu.

Zápis dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do 1. ročníka základnej školy

 Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s prihláškou predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

--------------------------------------------------------------------------------

Postup zápisu

Pozrite si odporúčané letáky

Čo Vám v našej škole ponúkame? Čo by mal vedieť budúci prváčik? V prílohách určite nájdete odpovede na Vaše otázky a ak nie, radi Vás v škole privítame osobne.

Prečo si vybrať našu školu? (pdf)

10toro NIE pre rodiča predškoláka (pdf)

Čo by mal zvládať prváčik? (pdf)

Tip: Pozvánka na Deň otvorených dverí
 

Vyplňte elektronickú prihlášku

Ak ste sa rozhodli zapísať dieťa do našej ZŠ, najskôr prosíme vypíšte elektronickú prihlášku na webovej stránke školy  

---> ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA <---

Údaje z elektronickej prihlášky budú zadané do informačného systému školy
a Rezortného informačného systému MŠVVaŠ.
Veríme, že oceníte tento spôsob, ktorý Vám zaberie maximálne 10 minút v pohodlí domova (vyhnete sa vypisovaniu papierovej prihlášky).

Rodičia ktorí nemajú možnosť vyplniť elektronickú prihlášku, vypíšu prihlášku v listinnej podobe priamo v škole počas zápisu (tlačivo na vyplnenie "Prihláška do 1. ročníka" dostanú rodičia v škole).

V prípade odkladu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky uveďte túto skutočnosť do poznámky v prihláške (info: Odklad školskej dochádzky)

Pre tých, ktorí žijú dlhodobo v zahraničí:

Títo rodičia môžu urobiť všetky operácie online.

1. Vypíšte a odošlite elektronickú prihlášku

2. Vyplňte  žiadosť o štúdium v zahraničí a zašlite podpísané tlačivo (jeho scan) na mailovú adresu: riaditelka@zsmslm.sk, alebo  všetky dokumenty vytlačte, podpíšte a pošlite poštou na adresu školy.

3. V prípade štúdia v zahraničí pripomíname povinnosť zákonného zástupcu dieťaťa doložiť riaditeľke školy potvrdenie o návšteve školy v zahraničí a to najneskôr do 15. 9. 2024.

Termín zápisu je záväzný, preto Vás žiadame dodržať ho.

Pri vypĺňaní Prihlášky do 1. ročníka je veľmi dôležité  správne vyplniť kontakty na rodičov, resp. zákonných zástupcov dieťaťa a to telefonické aj emailové. 

Vopred Vám ďakujem za spoluprácu a dodržanie termínov.

Ponúkame:

Komunikácia so špeciálnym pedagógom/sociálnym pedagógom + pomoc asistentov učiteľa.

Na prváčikov sa už všetci veľmi tešíme, no najviac ich nové pani učiteľky.


TIP: Klikni na obrázky pre ich zväčšenie...

Zápis žiakov do prvého ročníka
(prezentačné video publikované v školskom roku 2021/2022)