KontaktO školePedagógoviaSuplovanieRozvrh hodínŠKDProjektyObedyMozaikaKedy zvoníFotogalériaZábavaPodporaSprávyPredmety
Zmluvy, práca
Rada školy
Žiacka školská rada
Výchovné poradenstvo
OZ - 2% dane
Dokumenty
IŽK
Kalendár
Špeciálny ped.
Rada rodičov
Sociálny ped.
Asistenti učiteľa
Športová trieda
Dištančné vzdelávanie

 

Športová trieda

Pozn.: Výber žiakov do 5. ročníka športovej triedy sa uskutočí
v jarných mesiacoch, presný termín zverejníme do konca marca 2023.

Tip: Sledujte naše športové kluby a triedy aj na Facebooku.
PK Nanti

FBK SpartanS Liptovský Mikuláš

Športová trieda (TV Liptov)

 

Nábor žiakov do športovej triedy

 

Dôležité dokumenty (pdf):

Športová trieda (všeobecné informácie)

Štatút športovej triedy

Žiadost o prijatie do športovej triedy

Podmienky prijatia - hokej*
Pre šk. rok 2023/2024 nábor do hokejovej triedy nerobíme.

Podmienky prijatia - plávanie (pre šk. rok 2023/2024)

NOVINKA Podmienky prijatia - florbal (pre šk. rok 2023/2024)

Šport a jeho význam

Športová trieda je určená na systematickú prípravu športovo - talentovaných žiakov.

Naša základná škola s materskou školou, Demänovská ulica 408/4A, Liptovský Mikuláš  v školskom roku 2022/2023 otvára prvú športovú triedu
v 5. ročníku so zameraním na hokej a plávanie.
Ponúkame nový systém vzdelávania na našej škole. Nebudeme si vopred klásť ciele, že z každého žiaka musíme vychovať úspešného športovca. Naším cieľom je, aby si deti obľúbili pohyb a stal sa ich pravidelnou súčasťou, aby športovo rástli, získali a rozvíjali pohybové schopnosti a správne pohybové návyky. Aby prostredníctvom športu získali správny postoj k životu a dokázali zvládnuť rôzne životné situácie.
Cieľom zriadenia športovej triedy na našej škole je podporiť a rozvíjať športové nadanie žiakov v športe hokej a  plávanie. Chceme vychovať žiakov s aktívnym prístupom k športu, telesnému zdraviu, tímovému duchu a rozvoju kolektívneho a individuálneho povedomia.
Viesť ich k tomu, aby vedeli, čo najlepšie reprezentovať seba, svojich rodičov, školu, klub, trénerov, svoje mesto. Vďaka športu budú mať množstvo zážitkov, nových priateľov, svoju záľubu, vyhnú sa nástrahám doby, získajú pevnú vôľu, sebavedomie, zdravý životný štýl a zmysluplne využijú svoj voľný čas. Športové triedy budú zamerané na hokej a plávanie chlapcov a dievčat, budú koncipované ako zmiešané triedy (chlapci a dievčatá), čím sa zabezpečí prirodzené prostredie pre vývoj detí a predíde sa výchovným problémom.

Čo je to športová trieda?

     Trieda s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy je trieda určená pre športovo talentovaných žiakov, v ktorej je systematická športová príprava súčasťou vyučovania.  Do športovej triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy sa prijímajú žiaci po ukončení 4. ročníka a po overení špeciálnych zručností, schopností a športového nadania.

     Na úroveň vzdelávania budeme klásť aj výchovnú stránku procesu. Zo žiakov športovej triedy budeme vychovávať zdravo sebavedomých, slušných a spoločensky vyspelých jedincov. Úroveň ich vystupovania, spôsob komunikácie budeme formovať počas celých piatich rokov. Súčasťou ich formovania bude aj psychologická príprava (vyrovnanie sa s úspechom i s neúspechom).

     Optimálny rozvoj pohybových predpokladov žiakov športovej triedy a zvyšovanie ich športovej výkonnosti bude zabezpečené výučbou predmetov telesná a športová výchova a športová príprava, športová príprava ako tréningový proces, ktorý bude zabezpečovať hokejový a plavecký klub.

Predmet telesná a športová výchova sa v športovej triede bude vyučovať v rozsahu:

-          2 vyučovacie hodiny týždenne

Predmet športová príprava sa ako súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu bude vyučovať podľa osobitných učebných osnov /hokej, plávanie/ v rámci rozvrhu hodín a to v rozsahu:

-          3 vyučovacie hodiny týždenne

Rozdiel medzi klasickou a športovou triedou je v tom, že deti v športovej triede majú o tri hodiny telesnej výchovy (športová príprava) viac ako v bežnej triede. Rozsah a obsah ostatných predmetov je rovnaký. Športová príprava nie je na úkor iného predmetu, ale pridáva sa navyše.

Žiaci športovej triedy majú v rámcovom učebnom pláne Školského vzdelávacieho programu zvýšený počet hodín športovej prípravy – o 3 hodiny /týždeň. Ostatné disponibilné hodiny sú využívané na posilnenie ostatných  predmetov.

Personálne zabezpečenie:

Telesnú a športovú výchovu bude vyučovať pedagogický zamestnanec poverený riaditeľkou školy s aprobáciou telesná a športová výchova.

Športovú prípravu vyučuje pedagogický zamestnanec poverený riaditeľkou školy s kvalifikáciou trénera.

Priestorové zabezpečenie:

Telocvičňa, posilňovňa a vonkajší športový areál v objekte školy.

 Lekárske zabezpečenie

Jedenkrát ročne sa každý žiak povinne zúčastní na lekárskom vyšetrení  u všeobecného lekára. Toto potvrdenie predkladá zákonný zástupca prvý krát ako súčasť prihlášky do športovej triedy a potom opakovane každý rok pred začiatkom  školského roka.

Každú zmenu zdravotného stavu musí zákonný zástupca žiaka nahlásiť trénerom a vedeniu školy.