KontaktO školePedagógoviaSuplovanieRozvrh hodínŠKDProjektyObedyMozaikaKedy zvoníFotogalériaZábavaPodporaSprávyPredmety
Zmluvy, práca
Rada školy
Žiacka školská rada
Výchovné poradenstvo
OZ - 2% dane
Dokumenty
IŽK
Kalendár
Špeciálny ped.
Rada rodičov
Sociálny ped.
Asistenti učiteľa
Dištančné vzdelávanie

  

 

Žilinský samosprávny kraj


Admin je
ICQ 461611100

Wi-Fi Hotspot


Objekt ZŠ je monitorovaný kamerovým systémom.

 

 

Stránka www.zsmslm.sk
je kompatibilná s:

 

 

 Zápis žiakov do prvého ročníka - spustili sme elektronickú prihlášku. Kliknite na odkaz nižšie.

Zápis žiakov do prvého ročníka ZŠ


Všetky informácie o zápise sa dozviete na podstránke tu...

Zápis detí do MŠ

OZ - 2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

AKTUÁLNE INFORMÁCIE O NÁSTUPE DETÍ
DO MATERSKEJ ŠKOLY OD 8.2.2021

Od 8. februára 2021 (pondelok) sa rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu Branislava Gröhlinga otvoria materské školy.
Povinnosťou zákonného zástupcu žijúceho s dieťaťom v jednej domácnosti je mať negatívny výsledok testu na COVID 19, ktorý nie je starší ako 7 dní. Rodič pri nástupe dieťaťa do MŠ vyplní
Vyhlásenie, ktoré je zverejnené TU (pdf): vyhlasenie_11a.pdf*
*aktualizované 07.02.2021, 15:00 hod.

Tlačivo bude počas víkendu zavesené aj na bráne školy.

Poznámka: Sociálna poisťovňa upozorňuje, že rodič po otvorení škôlky stráca nárok na pandemické ošetrovné, ktoré poberal
z dôvodu starostlivosti o dieťa pre uzavretie zariadenia príslušným orgánom.

Zdroj: https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/navrat-do-skol-2021


AKTUÁLNE INFORMÁCIE O NÁSTUPE
ŽIAKOV 1. st. ZŠ DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY OD 8.2.2021

Od 8. februára 2021 sa rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu Branislava Gröhlinga otvorí prvý stupeň základných škôl.
Povinnosťou zákonného zástupcu žijúceho so žiakom v jednej domácnosti je mať negatívny výsledok testu na COVID 19, ktorý nie je starší ako 7 dní. Rodič pri nástupe žiaka do ZŠ vyplní
Vyhlásenie, ktoré je zverejnené TU (pdf): vyhlasenie_11a.pdf
*aktualizované 07.02.2021, 15:00 hod.

Tlačivo bude počas víkendu zavesené aj na bráne školy.

Poznámka: Sociálna poisťovňa upozorňuje, že rodič po otvorení základnej školy stráca nárok na pandemické ošetrovné, ktoré poberal z dôvodu starostlivosti o dieťa pre uzavretie zariadenia príslušným orgánom.

Zdroj: https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/navrat-do-skol-2021

Zmena v platbe príspevku na činnosti ŠKD

Na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš č. 15/2020/VZN sa upravuje príspevok zákonného zástupcu na činnosti školského klubu detí mesačne sumou 8 eur na dieťa.
Zmena platí od 1.1.2021 jednotne pre všetky deti.
Celé znenie VZN nájdete tu (pdf).

Zmena v platbe školného MŠ

Na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš č. 15/2020/VZN sa upravuje príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne 20 eur na dieťa - platí od 1.1.2021 jednotne pre všetky deti.
Školné sa neuhrádza za dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné (predškoláci).
Celé znenie VZN nájdete tu (pdf).
 

Informácia pre návštevníkov internetovej stránky

Už o pár dní skončí naša pôvodná internetová stránka na adrese www.zsdemlm.edu.sk
Pokiaľ bude pôvodná stránka v prevádzke (k zrušeniu má dôjsť 1.1.2021), automaticky Vás po zobrazení oznamu presmeruje na túto novú (vzhľadovo rovnakú) stránku.
Novú stránku nájdete na ľahšie zapamätatelnej adrese www.zsmslm.sk (odvodené od spojení "zakladna skola, materska skola, liptovsky mikulas").

Ďakujeme za porozumenie.

Dôležité upozornenie pre elektronickú komunikáciu

Prosíme rodičov, žiakov a širokú verejnosť
o zmenenie zasielania elektronickej pošty z pôvodnej domény @zsdemlm.edu.sk na nové kontakty.

Od 10.12.2020 bude ZŠ s MŠ prijímať elektronickú poštu už len na týchto kontaktoch v tvare priezvisko.zsdemlm@gmail.com
TIP:  Kontakty na vedenie školy, kontakty na pedagógov

Ďakujeme za porozumenie.


Pokyny k dištančnému vzdelávaniu platné
od 26.10. a 28.10.2020

Dôležitý oznam

Milí rodičia,
Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:

S účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie podľa bodu 2. písmena
a) v základných školách pre žiakov v piatom až deviatom ročníku a písmena
b) v základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v piatom až desiatom ročníku, riaditelia týchto škôl zabezpečia pre žiakov a poslucháčov dištančné vzdelávanie.

Vzhľadom na toto Rozhodnutie sa budú všetci žiaci 2. stupňa vzdelávať dištančne.

Celé znenie rozhodnutia si môžete prečítať na nasledujúcom odkaze tu:
https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/17685.pdf

OZNAM - Prechod na dištančne vzdelávanie

Od 26.10.2020 prechádzajú žiaci II. st. ZŠ na dištančné vzdelávanie (do 27.11.2020)*.
*Neplatí pre pre vybraných žiakov so ŠVVP a žiakov, ktorí nemajú možnosť dištančného vzdelávania.
Triedny učitelia pošlú žiakom upravený rozvrh hodín.
Žiaci budú z obedov odhásení.
Ďalšie informácie Vám v najbližších dňoch
podajú tr. učitelia.
Nezabudnite pravidelne sledovať primárne EduPage stránku/aplikáciu.
Prevádzka školy pre žiakov I. st. ZŠ, MŠ, ŠKD a VŠJ bude prebiehať bez zmeny.
Ďakujeme za porozumenie.

Vážení rodičia,
dôrazne Vás prosíme o zodpovednosť!
Pokiaľ idete na testy na Covid-19, nechajte si svoje deti s Vami doma, až kým Vám nepríde negatívny výsledok testu. Takéto preventívne správanie môže byť vysoko účinné pri komunitnom šírení v prípade, že Vám príde pozitívny výsledok.
Ďakujeme za pochopenie a prajeme veľa zdravia.
S pozdravom Mgr. Lucia Pavnicová Žudelová

Oznam - zrušenie školských aktivít
Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhoduje takto:
V školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno
uskutočniť školské aktivity
podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského
zákona najmä
1. výlety a exkurzie,
2. športové výcviky a školské športové súťaže,
3. pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,
4. kurzy na ochranu života a zdravia,
5. kurzy pohybových aktivít v prírode,
6. saunovanie,
7. dni otvorených dverí
do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie.
Celé znenie rozhodnutia ministra školstva o opatreniach pre školy s účinnosťou od 12.10.2020, ktoré zverejnilo MŠVVaŠ SR, nájdete na stránke:
https://www.minedu.sk/data/att/17541.pdf

Od 12.10.2020 až do odvolania zároveň pozastavujeme:
- prenájom telocvične
- krúžkovú činnosť Kids Fun Academy

Zároveň prosíme všetkých rodičov, aby pravidelne sledovali svoje deti a neposielali ich do školy s náznakmi respiračných alebo iných chorôb. Taktiež žiadame rodičov žiakov, aby boli v kontakte so svojimi triednymi vyučujúcimi a informovali ich o príčinách neprítomnosti dieťaťa v škole. Zároveň sledujte našu webovú stránku, kde pravidelne aktualizujeme informácie.

Mgr. Lucia Pavnicová Žudelová, RŠ

Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako 3 dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia (kliknite pre stiahnutie vyhlásenia). Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá Potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

Verím, že spoločne celú situáciu zvládneme.
Mgr. Lucia Pavnicová Žudelová, RŠ

Ples žiakov 7. – 9. ročníka (video)

 

Ples žiakov 7. – 9. ročníka (fotogaléria)

Talent ŠKD (fotogaléria)

Tolerancia - 16:00 hod. (video)

 

Tolerancia - 09:00 hod. (video)

 

Tolerancia - 16:00 hod. (fotogaléria)

Tolerancia - 09:00 hod. (fotogaléria)

Uvítanie prvákov (fotogaléria)

Bezplatná licencia na kancelársky balík
Microsoft Office


Otázky a odpovede, žiadosť a návod na inštaláciu nájdete tu.

Základná škola s materskou školou
Demänovská ulica 408/4A, 031 01 Liptovský Mikuláš
tel.: 044/5541336, fax: 044/5541336, mobil: 0911 997025
Základná škola aj na Facebooku - www.facebook.com/zsmslm
Youtube - www.youtube.com/zsdemlm
Instagram - www.instagram.com/zsdemlm

Pridať stránku medzi obľúbené

Aktualizované dňa: 12.04.2021, 00:01 hod.
Created by B@D - www.djbad.sk

© B@D 2021
Kopírovanie, rozmnožovanie, ďalšie šírenie a komerčné využitie obsahu stránok a fotografií
je bez súhlasu autora a vlastníka stránok zakázané.

Meniny na web

Materská škola -
elokované pracovisko
v Demänovej

Novinky, aktualizácie na stránke:

Dištančné vzdelávanie

- Elektronická prihláška na zápis žiakov do prvého ročníka

- Obedy ZŠ + MŠ (jedálny lístok od 12.04. do 16.04.2021)

- MŠ - Stratila sa škôlka

- ŠKD - jarný snehuliak

- Rekonštrukcia osvetlenia telocvične

- Veľká noc v 4. odd. ŠKD

- MŠ - Veľkonočný vinš

- Hviezdoslavov Kubín

- Čítanie s čajom v 4.C triede

- MŠ - Zmysluplné učenie

- VYV v 4.C triede

- Deň učiteľov

- Rozlúčka s Matúškom

- Voľné pracovné miesto

- MŠ - Kreslíme snežienky

- 1.B - Svetový deň vody

- MŠ - Senzorický chodník

- Modernizujeme, rekonštruujeme

- Projekt micro:bit

- OZ - 2% dane

> Archív noviniek

------------------
Skontroluj kartu BREJKY


Informácie o dobíjaní karty.
--------------------

Kam za kultúrou (apríl 2021)

- Tip na víkend

- Dom kultúry

- Kino Nicolaus

- Program kín

- Mesačník Mikuláš

----------------------
Školský
YouTube kanál

------------------
Informácie pre pedagógov: